نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهشحاضر ارائه‌ی الگوی تضمینکیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش‌ عالی ایران است. در این راستا از روش تحقیق کیفی نظریه برخاسته از داده‌ها سود جسته شده است. جامعه‌ی‌آماری پژوهشحاضر مدیران مراکز یادگیری الکترونیکی، اعضاء هیأت علمی، خبرگان موضوع یادگیریالکترونیکی، خبرگان کیفیت در آموزش‌ عالی و سیاستگذاران، بودند که تعداد 16 نفر از میان آن‌ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا آن جا ادامه یافت که داده‌ها به اشباع نظری رسیدند. روایی یافته‌ها با روش‌های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار، مشارکتی بودن پژوهش و انعکاس‌پذیری پژوهشگر، تضمین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج گویای آنست که 173 گزاره مفهومی اولیه با 35 مقوله فرعی و 15 گزاره مقوله‌ای اصلی در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (3 مقوله)؛ پدیده اصلی (کیفیت یادگیری)؛ راهبرد (3 مقوله)؛ زمینه (2 مقوله)؛ شرایط محیطی (3 مقوله)؛ پیامد (3 مقوله)، شناسایی و روابط بین آن‌ها در قالب مدل پارادایمی ترسیم و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of explorative model of quality assurance in university's e-learning institutions

نویسندگان [English]

  • R Mahdiuon 1
  • M Ghahramani 2
  • M Farasatkhah 3
  • M Abolghasemi 4

چکیده [English]

Purpose of this study was presenting a quality assurance and enhancement model in e-learning institution and centers at higher education level. For this goal we used the grounded theory as the qualitative research method. Statistical population of this research constitute of e-learning center managers, instructors, e-learning specialists, specialists of quality in higher education and policy makers. From this population 16 member in a purposeful way was selected for intense interview and interviews continued until theoretical saturation. Validity of findings granted by member checking, Peer examination, participatory research and researcher reflexivity methods. We used open coding, axial coding and selective coding for data analysis. The results indicate that 173 initial conceptual propositions with 35 sub categories and 15 main categories in the form of six-fold paradigmatic model consisting of casual conditions (3 categories), main phenomenon (Learning Quality) strategy (3 categories), context (2 categories), environmental conditions (3 categories) and outcome (3 categories), identified. And the relationships between them were drawn on the paradigmatic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality assurance
  • E-Learning
  • Grounded theory and higher education