نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی موانع تحقق اهداف برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی از دیدگاه معلمان انجام پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری معلمان درس علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی شهرستان تبریز، و نمونه آماری با محاسبه فرمول کوکران به تعداد 140 نفر بوده است؛ و برای نمونه‌گیری از روش تصادفی خوشه‌ای استفاده گردید. برای گردآوری داده‌ها از دو نوع پرسشنامه‌ی محقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده بودند استفاده شد که یک پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها در خصوص موانع، و پرسشنامه‌ی دیگر به نگرش‌سنجی اختصاص داشت. هر دو پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی و آزمون t تک متغیره استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد: 1- معلمان عدم همخوانی درونی برنامه درسی و نیز عناصر روش‌های تدریس و فعالیت‌های یادگیری، زمان، و ارزشیابی را جزء موانع قوی برای تحقق اهداف درس علوم تجربی برشمرده‌اند. ضمن این که نتایج آزمون t تک نمونه‌ای نیز تفاوت معنی‌داری را در مقایسه با میانگین فرضی نشان می‌دهد و همچنین عنصر امکانات و منابع یادگیری جزء موانع متوسط ارزیابی گردید. 2- معلمان نسبت به برنامه درسی فرآیند محور علوم تجربی نگرش منفی نداشته‌اند و نمی‌توان آن را به عنوان مانع تحقق اهداف آموزشی تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The barriers of applying process oriented curriculum in experimental science in guidance schools from view point of female teachers

نویسنده [English]

  • Y Adib

چکیده [English]

This research, investigates in identifying the barriers ofapplying process oriented curriculum in experimental science in guidance schools from view point of female teachers. The statistical population included all experimental science teachers of female guidance schools in Tabriz. 140 teachers were selected as sample group by using Cochran formula. The method of sampling was based on cluster random sampling. The method of this research was descriptive-survey and the research instruments were two researcher-made questionnaires designed by Likert scale, one questionnaire for gathering barriers and the other for evaluating teachers’ view point. The reliability and validity of questionnaires were statistically acceptable. The obtained data statistically analyzed using descriptive statistic and one sample t test. The findings of this research showed:  The curriculum disconsistensy, elements of the methods of teaching and learning activities, time and evolution were conducted as barriers according to teachers’ view point. The results of one sample t test showed significant difference between calculated mean and hypothetical mean. As well as, the elements of learning facilities and material conducted as medium barriers.  Teachers didn't have negative view point to process-orientation of experimental science curriculum. Then it cannot be referred to as barrier in achieving educational objectives.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Process Oriented Curriculum
  • Content-Orientation
  • Science Curriculum