نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 فوق لیسانس روان‌شناسی عمومی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی تدریس متقابل در پیشرفت مهارت‌های درک مطلب ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول راهنمایی می‌باشد. درک مطلب مرحله‌ی مهمی در حل مسائل ریاضی است و دانش‌آموزانی که مسائل ریاضی را درک کنند در حل آن موفق‌تر هستند. روش تدریس متقابل تدبیری برای کسب مهارت‌های شناختی و فراشناختی است. پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه‌ی آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول راهنمایی شهرستان گرگان می‌باشند که 2488 نفر بودند. پژوهش حاضر بر روی 38 نفر (19 نفر گروه کنترل و 19 نفر گروه آزمایش) از دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول راهنمایی شهرستان گرگان اجرا شد. شیوه‌ی انتخاب دانش‌آموزان گروه آزمایش، تصادفی بود. ابزار به کار رفته در این پژوهش آزمون معلم ساخته جهت اندازه‌گیری مهارت‌های حل مسأله‌ی ریاضی با 11 ماده بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس نشان دهنده‌ی تفاوت معنادار بین دو گروه می‌باشد. آموزش به روش تدریس متقابل منجر به بهبود مهارت‌های حل مسأله‌ی ریاضی دانش‌آموزان شده است.نکته‌ی قابل ذکر ایناستکه این روش در گروههای دو نفره بهتر از گروههای 5 نفره موجب بهبود مهارت‌های حل مسأله‌ی ریاضی دانش‌آموزان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the effect of reciprocal teaching method on mathematical comprehension in two-student groups

نویسندگان [English]

  • M Dehbash 1
  • M Hakimjavadi 2
  • M Lavasani 3

چکیده [English]

Purpose of this study was investigating reciprocal teaching impact on improving mathematical comprehension skills in first guidance grade female students. Comprehension is a significant tread on math's issues solving and students could be successful on math's issues with comprehending math's issues. Reciprocal teaching is a way of increasing cognitive and metacognitive skills. The method of this research was a semi experimental study with pre-post test method. Statistical sample of this research were 2488 female first guidance grade students in Gorgan. From them a sample of 38 female first Guidance grade students in Gorgan city were randomly selected (19 control, 19 experimental). A teacher made test with 111 items was used to evaluate the students, mathematical problems solving skills. The reciprocal teaching was done in 8 sessions and it took 1 month. Results showed a significant difference between experimental and control groups. Reciprocal teaching method makes students, mathematical problem solving skills better

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reciprocal teaching
  • Comprehension cognitive
  • Met cognitive