نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه هرمزگان

4 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه شهر اصفهان می‌باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 423 دانش‌آموز در مقطع متوسطه شهر اصفهان می‌باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد‌اند. برای اندازه‌گیری احساس تعلق به مدرسه از پرسشنامه‌ی احساس تعلق به مدرسه‌ی بتی و بری (2005) استفاده شده است. روایی این پرسشنامه به وسیله‌ی متخصصان موضوعی مورد تأیید قرارگرفته و پایایی این پرسشنامه توسط آلفای کرانباخ 92/0 به دست آمده است، برای اندازه‌گیری انگیزش پیشرفت از پرسشنامه هرمنس (1970) فرم 29 سؤالی استفاده شده است. روایی این پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی این پرسشنامه در تحقیق حاضر 82/0 به دست آمده است. و برای اندازه‌گیری عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان از معدل کل آن‌ها استفاده شده است. داده‌های پژوهش حاضر توسط همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج پژوهش بیان کننده‌ی رابطه‌ی قوی بین مؤلفه‌های احساس تعلق به مدرسه با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر اصفهان می‌باشد. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیونی مبین این است که مؤلفه‌های ارتباط با مدرسه، احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه و مشارکت در مدرسه دارای قدرت پیش‌بینی کنندگی انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان مورد بررسی می‌باشند. همچنین مؤلفه‌های مشارکت در مدرسه، ارتباط با مدرسه و حمایت معلم پیش‌بینی کننده‌ی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation concerning the relationship between school connectedness, academic motivation and academic achievement among high school students of Isfahan

نویسندگان [English]

  • R Hakimzadeh 1
  • K Dorani 2
  • M abolghasemi 3
  • F Nejati 4

چکیده [English]

The aim of this research was to study the relationship between school connectedness with academic achievement and academic motivation among high school students of Isfahan. Research sample was including 423 high school students and selected based on multi-stage cluster sampling method. School connectedness was measured by Bety and Bery's school Connectedness Questionnaire (2005). Validity of this questionnaire was established by professionals. Cronbach's Alpha 92% showed us that this questionnaire is reliable. Hermnes's questionnaire (29 Items form) was used for academic achievement motivation assessment. Validity of this questionnaire was established by professionals too and its reliability was 82% based on Cronbach Alpha. Student's academic achievement was measured by their average s of high school scores. data analyzed by Pearson Correlation Coefficient and multiple Regression. Based on obtained results, we found that correlation between school connectedness and academic motivation of high school students are positive and high. Also regression analyzed results showed that relatedness of self with school, Educational engagement and of fairness and respect at school are powerful factors to predict academic motivation. In Isfahan,s high schools, Educational engagement, Relatedness of self with school and teacher support are main factors to predict the academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School connectedness
  • academic achievement
  • academic motivation