نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه یزد

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه‌ی باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی و همچنین، تعیین رابطه‌ی این باورها با عملکرد تحصیلی آنان می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها درباره‌ی چهار باور کلی دانش‌آموزان در زمینه‌ی ماهیت دانش و یادگیری در یک مقطع از زمان از روش پیمایشی به شیوه‌ی مقطعی استفاده شد. کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های شهرستان یزد در سال تحصیلی 90-89 جامعه‌ی آماری مورد نظر را تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 690 نفر می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌ی باورهای معرفت شناختی شومر که توسط بایلس مورد تجدید نظر قرارگرفت، استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها از طریق آزمونtوFنشان داد که: بین اعتقاد دانش‌آموزان سال‌های اول، دوم، سوم و پیش دانشگاهی راجع به ساده بودن، مطلق بودن دانش، سریع بودن فرایند یادگیری و ذاتی بودن توانایی یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، بین باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار مشاهده شد. در حالی که باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان بر حسب رشته‌ی تحصیلی و نوع مدرسه با هم تفاوت معناداری نداشتند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد مهم‌ترین عامل پیش‌بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بُعد ساده دانستن دانش می‌باشد. بر اساس یافته‌های این پژوهش از آنجایی که باورهای معرفت شناختی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه دارد ارتقاء این باورها به دبیران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation concerning the process of development of epistemological beliefs among high school students and its relationships with their academic performance

نویسنده [English]

  • K Barzegar Bafrooee

چکیده [English]

The purpose of this research was the comparison between epistemological beliefs of the students in the first high school to pre-university, and also to consider the relationship of these beliefs with their academic performance.  For gathering the data in the field of four general beliefs of the students such as the nature of the knowledge and learning in one time I used the survey method with the sectional method. All the girls and the boys of Yazd schools in 89-90 were statistical population. Sample size of this study is 690 people. I used Schommer's questionnaire who reviewed by Edward Bayless for gathering the data. Using the T and F test, the results of data analysis demonstrated that between the belief of the first, second, third and pre-university students about the simple Knowledge, certain knowledge, quick learning and certain ability was significantly different. It demonstrated the significant difference between epistemological beliefs of the girl and the boy students, too. While epistemological beliefs of the students on academic field and the type of the school didn't demonstrate significant difference. The results of the analysis of the multiple regression demonstrated that the most important predictor factor of the academic performance of high school students is simple knowledge. Based on the findings, since the epistemological beliefs are associated with academic performance of students I recommended the teachers to promote these beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological beliefs
  • Development
  • Academic Performance
  • student