نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشدتحقیقات آموزشی

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی صورت گرفته است. این مطالعه با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی در جامعه آماری 1250 نفری کارشناسان اداری سازمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد، که از میان آن‌ها 297 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه 34 سؤالی بود که به مدد نظریه‌های انگیزشی و بررسی یافته‌های پژوهشی پیشین بر اساس روش دلفی توسط پژوهشگران ساخته شد و پایایی آن از طریق آلفای کرانباخ 92/0 به دست آمد. نتایج حاصله از تکنیک تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مدیریتی- ساختاری، امکاناتی- رفاهی، فردی- انگیزشی و روانی- نگرشی به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی به خود اختصاص دادند که از میان عوامل مذکور، عوامل مدیریتی- ساختاری بیشترین تأثیر را بر انگیزش مدیران داشته است. لذا پیشنهاد می‌شود که مسؤولان و برنامه‌ریزان، بر اساس عوامل مذکور و با لحاظ کردن اولویت‌بندی آن‌ها، در راستای افزایش انگیزش شغلی مدیران، ساز و کارهای اساسی را اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of the factors affecting the primary school principals job motivation at the Hamadan Province

نویسندگان [English]

  • s ghanbari 1
  • A Asgary 2
  • H sarmadiansar 3

چکیده [English]

The main purpose of this research was to analyze the factors affecting the primary school principals job motivation. A survey method was used. The statistical population (N= 1250) were included all administrative staff of Hamadan education organization. Using random sampling method, about 297 staff were selected as study sample. The data gathering instrument was researcher made questionnaire that were made based on the motivation theory, and its reliability using Cronbach’ alpha coefficient was computed equal to (0/92). The factor analysis showed that structural-managerial, recreational- possibilities, motivational- individual, attitude and mental factor play important role in creating job motivation among primary school principals, in addition findings showed that from different factors, the structural-managerial factor has the highest effect on principals job motivation. According to research findings, for increasing job motivation the planners needs to consider these factors and its priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job motivation
  • Principals
  • primary school
  • Factor Analysis