نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین حمایت مدیران مدارس متوسطه با رشد حرفه‌ای خود راهبری معلمان دبیرستان انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، ۱۱۸معلم از منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران با شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها بوسیله‌ی دو پرسشنامه‌ی، حمایت مدیریت و رشد حرفه‌ای خودراهبری گردآوری شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌ها، از نظر متخصصان استفاده به عمل آمد و پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 96% و 84% برای پرسشنامه‌ها محاسبه گردید. تحلیل نتایج با آزمون t تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره با بهره‌گیری از روش حل گام به گام انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین حمایت مدیریت و رشد حرفه‌ای خود راهبری دبیران همبستگی بالا وجود دارد.(76% =r). از بین مؤلفه‌های حمایت مدیریت دو مؤلفه‌ی مدیر به عنوان رهبر سازمان یادگیرنده و مدیر به عنوان فراهم کننده‌ی منابع با هم 1/61 درصد از واریانس رشد حرفه‌ای خودراهبری دبیران را تبیین نمودند. همچنین رشد حرفه‌ای خود راهبری دبیران در زمینه‌ی جهت‌گیری همکارانه به یادگیری معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between management supports with self-directed teachers professional development

نویسندگان [English]

  • d mehri 1
  • M.H. Pardakhtchi 2
  • GH Shams Murkani 3
  • H Mahjub Eshratabadi 4

چکیده [English]

The present study investigated the relationship between high schools principals support and self-directed teacher professional development. Based on scientific principles and formulas to determine sample size, 118 teachers from the district 14 of Tehran practices were randomly selected. Data were gathered by two surveys, including management support and self-directed professional development. The findings showed a strong relationship between management support and self- directed high school teacher there.(r =%76).two components of Principal as Leader of a Learning Organization and Principal as Resource Provider for both 61/1 percent of the variance was explained by self-directed professional development. Also their growth is not significant in orientation collaborative learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High school principals
  • Management support
  • Self-directed professional growth
  • High school teachers