نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه آموزش وپرورش و دبیر آموزش و پرورش و دبیر آموزش و پرورش شهرستان سنندج

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آن است تا ضمن بیان مفهوم آموزش چندفرهنگی، وضعیت آموزش چند فرهنگی در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس شهر سنندج بررسی گردد که در این راستا میزان توجه محتوای کتاب‌های آموزشی مدارس ابتدایی به مفاهیم آموزش چند فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. برای دست­یابی به این منظور کتاب­های فارسی و تعلیمات اجتماعی دوره دبستان بررسی گردید. روش تحلیل محتوی کیفی جهت­دار با نظر به مؤلفه­ها و مبانی نظری و رویکرد آموزش تفاوت فرهنگی برای این بررسی به کار گرفته شد و نتایج به دست آمده حکایت از آن داشت که در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی توجه چندانی به مفاهیم آموزش چندفرهنگی نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multicultural education in primary school textbooks

نویسندگان [English]

  • G Makroni 1
  • k bolandhematan 2

چکیده [English]

The aim of this study was investigating the multicultural education in primary schools of Iran. In this regard we analyzed the content of elementary textbooks to discover to what extent these books concentrate on multicultural education concepts. To attain this purpose, researchers used qualitative content analysis method for analyzing the Persian and Social instruction textbooks of primary schools. Using content analysis method of the primary school text books showed that not much attention has been paid to the concepts of multicultural education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education - Primary school - Pluralism - Multicultural education