مقایسه و روند جوّ مدرسه در مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منطقه (داده‌های تیمز 2003 و 2007 در پایه چهارم)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی، آموزش و پرورش منطقه 4 تهران

چکیده

این مقاله با هدف مقایسه و بررسی روند تغییرات جوّ مدرسه در مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منطقه بر اساس داده‌های تیمز 2003 و 2007 در پایه چهارم انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه، ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد بررسی همان هستند که در دو مطالعه تیمز استفاده شده است. با بهره‌گیری از راهبرد روند پژوهی، داده‌های دانش‌آموزان پایه چهارم کشورهای شرکت‌کننده در مطالعه 2003 با داده‌های دانش‌آموزان پایه چهارم همین کشورها در مطالعه 2007 مقایسه شده است. از دید مدیران مدارس دوره ابتدایی در هر دو مطالعه و معلمان پایه چهارم در مطالعه 2007 جوّ مدرسه ایران نسبت به سایر کشورها (به غیر دبی و قطر) خوشایندتر گزارش شده است. در مطالعه 2003 از دید معلمان، متوسط جوّ مدرسه در ایران از متوسط سایر کشورهای شرکت‌کننده کمتر و تفاوت‌ها معنی‌دار بوده‌اند. روند تغییرات جوّ مدرسه در ایران و سایر کشورها از دید مدیران و معلمان بهبود یافته است. جوّ مدرسه در مطالعه 2003 از دید دانش‌آموزان مدارس پایه چهارم ابتدایی در ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه (به غیر از ارمنستان) و در مطالعه 2007 در کشورهای ارمنستان، قزاقستان، گرجستان و ایران نامناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend of change in school climate in primary schools of Iran and other region countries: Based on 2003 and 2007 TIMSS data

نویسندگان [English]

  • A.R. Kiamanesh 1
  • S Aghdasi 2
  • M Mahdavi-Hezaveh 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and compare the trend of school climate change in primary schools of Iran as well as other countries in region who participated in TIMSS 2003 and 2007 study. Samples, instruments and data used in this study are exactly the same as those were used in TIMSS 2003 and 2007. Using Trend Study, data from courtiers participated of the 2003 TIMSS study was compared to the data from the same courtiers in TIMSS 2007 study. From the Iranian school’s principals perspectives in both studies as well as fourth grade Iranian teachers in 2007 study, school climate in Iranian schools is more favorable than the other participated countries (except Dubai and Qatar). Based on the teachers’ perspective in 2003 study the average of school climate in Iranian schools was significantly less than the average in the other participated countries. Based on teachers and school principal’s perspective, the school climate in all participated countries improved from 2003 to 2007. From fourth grade students point of views in all participated courtiers in 2003 (except Armenia) and 2007 study (except Armenia, Kazakhstan, Georgia and Iran) the school climate in their schools was inappropriate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • school climate
  • Fourth grade
  • Trend Study
  • TIMSS 2003 and 2007 study