نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

2 کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یکی از ارکان نظام تربیت رسمی و عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از اوایل دهه‌ی هشتاد بحث تغییر شیوه‌ی ارزشیابی از کمی به کیفی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. و با مصوبه‌ی 30/8/81 شورای عالی آموزش و پرورش، امکان تحقق آن به وجود آمد. الگوی جدید ابتدا به طور آزمایشی اجرا و سپس به شیوه‌ای تدریجی فراگیر شد. در طول اجرای این طرح، تحقیقات زیادی پیرامون ارزشیابی توصیفی و نتایج حاصل از اجرای آن در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت. در این پژوهش سعی شد با بررسی تحلیلی تعداد 30 پژوهش انجام شده در حوزه‌ی ارزشیابی کیفی، به ارائه‌ی دیدگاهی جامع و حتی الامکان حاوی تمامی دستاوردهای تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته پرداخته شود. در مجموع تحقیقات نشان داده است این الگوی ارزشیابی، میزان یادگیری دانش‌آموزان را کاهش نداده است. اما از منظر کاهش مؤلفه‌های استرس‌زا باید گفت که ارزشیابی توصیفی در این زمینه موفق عمل کرده است. با این وجود هنوز مشکلات اجرایی فراوانی بر سر راه اجرای مطلوب آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the researches concerning the descriptive qualitative evaluation

نویسندگان [English]

  • M Hassani 1
  • H Pozesh Shirazi 2

چکیده [English]

Evaluation of student achievement as one of the pillars of the formal and public education system is very important. The change from quantitative to qualitative evaluation has been taking into consideration seriously and it is on the agenda of the Supreme Council of Education since the early years of 1980’s and with the approval of the Supreme Council of Education on 8th of September 2001 the possibility of its performance appeared.  At first, the new model was piloted and gradually spread anywhere. During this study, many researches on the qualitative evaluation and its results in different cities have been done. Analyzing 30 researches in the field of qualitative evaluation, a comprehensive view was provided. Overall, researches have shown that this model did not reduce student learning. Moreover, in terms of reducing student stress it must be said that descriptive evaluation has been successful in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of academic achievement
  • Descriptive qualitative evaluation
  • Quantitative evaluation