نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی انجام شده است. به جهت ویژگی‌ها و شرایط مسلط بر این مدارس برای دست‌یابی به هدف پژوهش از نظریه‌‌ی داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 15 نفر از گروه‌های ذی‌نفع این مدارس انتخاب و با این افراد مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. از اطلاعات گردآوری شده در مصاحبه‌ها، بر اساس فرایند نظریه داده بنیاد، طی مراحل سه‌گانه کدگذاری داده بنیاد (باز، محوری و انتخابی) به ترتیب 254 کد باز، 68 مفهوم و 19 مقوله استخراج گردید. در مرحله نهایی نیز مقولات در ذیل مؤلفه‌های اساسی نظریه داده بنیاد (شرایط علّی، محیطی، واسطه‌ای، محوری، راهبردی و پی‌آمدی) قرار گرفتند و نهایتاً مدل نهایی پژوهش شکل گرفت. در جمع‌بندی کلی در رابطه با این مدارس باید گفت برای این که این مدارس بتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند، باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد. در این باره باید به موانع درونی و بیرونی سازمان آموزش و پرورش اشاره کرد. از موانع درونی سازمان آموزش و پرورش می‌توان به ساختار متمرکز و محدودیت اختیار مدیران مدارس اشاره داشت. از موانع بیرونی سازمان نیز می‌توان به فقر فرهنگی و مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد که از موانع تقویت و بهبود عملکرد این مدارس به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The performance evaluation of board of trustees oriented schools (Heyat omana)

نویسندگان [English]

  • Y Mehralizadeh 1
  • o mehni 2
  • h Elhampour 3

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the performance of Board of trustees oriented schools (Heyat omana). Due to the characteristics and conditions of schools, to achieve the objective the Grounded theory was used. To collect the required data using a snowball sampling of 15 schools selected beneficiary groups and semi-structured interviews were conducted with these individuals. The information gathered in the interviews, based on the Grounded theory, the Foundation has three stages of coding (open, axial and selective) to open the 254, 68 and 19 categories of data were extracted. The categories below are the major components of the final Grounded Theory (condition, peripheral, intermediate, central, strategic and outcome) were formed and eventually the final research model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Schools board of trustees
  • Participation in school
  • grounded theory
آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی‌ به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس (1388). برگرفته از مرکز پژوهش‌های مجلس به آدرس:  http://tarh.majlis.ir
جهانیان، رمضان؛ بلادی‌نژاد، حسام‌الدین (1391). بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب مدارس غیردولتی شهر کرج از دیدگاه اولیاء دانش‌آموزان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 2، صص: 37-25.
حیدری‌چتروده، مجید (1376). بررسی تطبیقی کارآمدی سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی دوره متوسطه شهر مشهد. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد.
سرمد، غلامعلی (1389). مقایسهعملکردمدیریتدبیرستان‌هایدخترانهدولتیوغیردولتیشهرتهران. فصلنامهتحقیقاتمدیریتآموزشی، سالدوم،شمارهدوم،صص: 116-97.
سنجری،پروین (1384). بررسی و مقایسه کیفیت آموزش و پرورش دبیرستانهای غیرانتفاعی با دولتی شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد واحد خوارسگان.
کفاش، حمیدرضا (1376). مقایسه وضعیت آموزش و پرورش مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی شهر تهران، گزارش شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان تهران.
مقدس، رضی (1373). مقایسه برخی از ویژگیهای مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی در شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران.
میرکمالی، سیدمحمد؛ اعلامی، فرنوش (1388). ارزیابی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای استقرار مدیریت مدرسه محور. اندیشههای نوین تربیتی، دوره 5، شماره 1، صص: 171-147.
نجات، موسی (1375). بررسی و مقایسه شیوههای مدیریت مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی در مقطع راهنمایی پسرانه شهری استان مرکزی با عطف توجه به شاخص IPC. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
نوریان، محمد (1372). مقایسه دیدگاه مدیران، معلمان و اولیای دانشآموزان مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی نسبت به عملکرد آن مدارس در شهرستان اسلامشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه علامه طباطبایی.
Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating. Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Geller, R., Christopher & Others. (2003). The Effect of Private School Competition on Public School Performance Internet, Erp. Aysps. Gus. Edu/sioguist.S.
Gronn, P. (2003). The new work of educational leaders: Changingleadership practice in an era of school reform. Thousand Oasks, CA:Sage.
Lassibilie, G., & Pengtana, J. (2003). Student Learning in Public and PrivatePrimary Schools in Madagascar. Economic Development and Cultural change, 51, 699-717.
Mager, U., & Nowak, P. (2012). Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis of empirical research. Educational Research Review, 7, 38–61.
Pisciotta, J. (1999). Teacher Attitudes in Texas Public and Private school. Available at: www.TPPF.Org/educationl/teacher/toc. Html.
Polat, F. (2012). Inclusion in education: A step towards social justice. International Journal of Educational Development. 3, 50–58.
Preston, C., Goldring, E., Berends, M., & Cannata, M. (2012). School innovation in district context: Comparing traditional public schools and charter schools. Economics of Education Review, 31, 318– 330.
Roney, K., Coleman, H., & Schlichting, K. A. (2007). Linking theOrganizational Health of MiddleGradesSchool to Student Achievement,NASSP Bulletin, 91 (4), 289-321.
Straus, A., & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitatvie Research:Techniques andProcedures for Developing GroundedTheory, Third Edition, Los Angeles:Sage Publications.