نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز انجام گردید. در این مطالعه با بهره‌گیری روش‌شناسی آمیخته تلاش گردید فهم مناسبی از موانع به دست آید. بر همین اساس از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات یعنی مصاحبه، پرسشنامه، چک لیست ارزیابی و مشاهده مستقیم مشاهده‌گر استفاده گردید. در بخش کیفی بر اساس شیوه نمونه‌گیری هدفمند نمونه‌ها انتخاب شدند. در بخش کمی و کیفی 100 نفر از معلمان و 8 نفر از مدیران دبیرستان‌های دخترانه ناحیه یک اهواز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد: ضعف محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای، کمبود زیرساخت‌های توسعه فناوری اطلاعات، ضعف مدیریت مدرسه، مهارت معلمان در بهره‌گیری از اینترنت و رایانه، قوانین و مقررات مبوط به کاربست رایانه در مدارس از مهم‌ترین عوامل بازدارنده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study of barriers of implementation of smart schools in in Ahwaz Girls secondary schools from the views of Teacher sand principles

نویسندگان [English]

  • marziyeh abdolvahabi 1
  • yadolah mehralizadeh 2
  • abdolah parsa 3

چکیده [English]

The main purpose of this study is study the barriers of implementation of smart schools in Ahwaz Girls secondary schools. In order to doing this study a mixed method of research was used. Also data collected via multi methods such as questionnaire, semi-interviews, checklist and researcher observation.  The sample of the study consisted of 100 teachers and 8 principles of secondary school which randomly selected from zone 1 of Ahwaz city using a cluster sampling method. The results of the questionnaire indicated that main barriers were: weakness of teaching and learning environment, a multimedia-based learning content, low level of IT infrastructure development, school management system, weakness of teachers it skills and lack of appropriated action regarding the it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart schools
  • Information technology
  • high schools
  • teacher skills
تقوایی، مرضیه (1384). بررسی موانع استفاده از آموزش مجازی در دوره متوسطه از دیدگاه مدیران دبیرستانهای شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی.
حسنی، محمد (1385). الگویی برای اشاعه نوآوری در نظام آموزش و پرورش ایران، فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال پنجم، ش 15، صص: 176-151.
سازمان آموزش و پرورش شهر تهران،(1389). نقشه راه مدارس هوشمند (راهنمای اجرایی مدارس).
سریزدی، آسیه (1390). نگاهی به مدارس هوشمند، مدرسه فردا، شماره 7، دوره هفتم، فروردین.
صافی، احمد (1382). تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش ایران و چشم­انداز آینده، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 3، سال دوم، صص:125-109.
عبادی، رحیم (1384). فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش، تهران: مؤسسه توسعۀ فناوری آموزشی مدارس هوشمند
کاردان، محمدعلی (1381). نوسازی و نوآوری در آموزش و پرورش، امکانات و شرایط آن. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 1، صص: 20-11
گریسون، دی، ار، اندرسون، تری (1383). یادگیری الکترونیکی در قرن 21، ترجمه محمد عطاران، تهران: مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
مجیدی، اردوان (1380). نظام برتر، آینده آموزش و آموزش آینده، تهران: نشر ترمه.
محمودی، جعفر. نالچیگر، سروش. ابراهیمی، بابک. صادقی مقدم، محمدرضا (1387). بررسی چالش­های توسعه مدارس هوشمند در کشور، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 27، سال هفتم، صص: 78-61.
مهرمحمدی، محمود (1383). بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات، برنامه درسی در عصرفناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات آییژ.
Al-Zaidiyeen, N., Lai Mei, L., Soon Fook, F. (2010). Teachers’ Attitudes and Levels of Technology Use in Classrooms: The Case of Jordan Schools. International Education Studies. 3 (2), 211-218.
Aydın, Cengiz Hakan., Tasci, D. (2005). Measuring Readiness for e-Learning: Reflections from an Emerging Country. Educational Technology & Society, 8 (4), 244-257.
Bariso, E. U. (2003). The computer revolution: Friend or foe to FE college staff. British Journal of Educational Technology, 34 (1), 85-88.
Beggs, T. A. (2000). Influences and barriers to the adoption of instructional technology، In Proceedings of the Mid-South Instructional Technology Conference. Retrieved June 12, 2009 from http://www.mtsu.edu/~itconf/proceed00/beggs/beggs،htm.
Binti Wahab, M., & Kaur, K. (2006). Towards a better understanding of the need for a digital school resource center in Malaysian smart schools. eprints.um.edu.my/ 295 /1/digital school RC kiran 06.
Hamzah, M., Ismail, A., & Embi, M. A. (2009).The Impact of Educational Change in Malaysian Smart Schools on Islamic Education Teachers and Students. International Journal of Psychological and Behavioral Sciences. 1 (3), 199-205.
Koo, A. C. (2008). Factors affecting teachers’ perceived readiness for online collaborative learning: A case study in Malaysia. Educational Technology & Society, 11 (1), 266-278. www. ifets.info/journals/11_1/19.pdf.
Kumar, N., Rose, R., D, & Silva, J. (2008). Teachers’ Readiness to Use Technology in the Classroom: An Empirical Study. European Journal of Scientific Research. 21 (4). 603-616.
MMOE. (2004). Benchmarking of the Smart School Integrated Solution. Kuala Lumpur: Malaysia Ministry of Education: 94
Malaysia, M. O. E. (1997). Smart Schools Blueprint. Kuala Lumpur: Ministry of Education, Malaysia.
Mutiaradevi, R. (2009). Measuring E-Learning Readiness in the Forestry Research and Development Agency of Indonesia. A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Commerce and Administration in Information Systems. (http://researcharchive،vuw،ac،nz/handle/10063/1067?show=full.
Ong, E., & Ruthven, K. (2009). The Effectiveness of smart Schooling on Students' Attitudes Towards Science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5 (1), 35- 45. (www.ejmste.com /v5n1/EURASIA_v5n1_Ong.pdf).
Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: Results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37, 163-178.
Scrimshaw, P. (2004). Enabling Teachers to Make Successful Use of ICT. British Educational Communications and Technology Agency (Becta). 1-45 (http://www.becta.org.uk).
Siew Ming, T., et al (2010). Supporting Smart School Teachers’ Continuing Professional Development in and through ICT: A model for change. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 6 (3), 1-16.
So, K., & Swatman, P. (2006). E-Learning Readiness in the Classroom: A study of Hong Kong primary and secondary teachers.
Summak, M., Baglibel, M., & Samancioglu, M. (2010). Technology readiness of primary school teachers:A case study in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2 (2010) 2671–2675 (Available online at www،sciencedirect،com).
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G.B., & Davis, F. D. (2003). User of Information Technology: toward a unified view. MIS. 1 (3), 425- 481.
Yaacob, A., Mohd Nor, N., & Azman, H. (2005). Implementation of the Malaysian Smart School: An Investigation of Teaching-Learning Practices and Teacher-Student Readiness. Internet Journal of e-Language Learning & Teaching, 2 (2), 16-25 (http://pkukmweb.ukm .my/mojel/pdf/AzizahYaacob.pdf).