نوع مقاله : مروری(کیفی)

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با وقوع جنگ میان ایران و روس در دوره‌ی ‌فتحعلی‌شاه و شکست‌‌های متعدد دربار قاجار، سؤالاتی در ذهن سیاستگران، دولتمردان و نخبگان عرصه‌ی فرهنگ به وجود آمد که به دنبال یافتن پاسخ برای علت شکست‌ها برآمدند. عباس‌میرزا و قائم مقام وزیر با تدبیر او پیش و بیش از دیگران به این امر اهتمام ورزیدند. تلاش‌های آنها منجر به فرآیند اعزام محصل به فرنگ شد. عدم توفیق ایرانیان در کسب نتایج مورد نظر از اعزام دانشجو، صدراعظم بعدی ایران امیرکبیر را وادار به اتخاذ رویکردی دیگر در همین زمینه کرد. وی در پی یافتن پاسخ شکست‌ها و عقب ماندگی ایران به این نتیجه رسید که تأسیس دارالفنون در ایران را جایگزین اعزام محصل به فرنگ و یا تلاش‌‌های مشابه دیگر نماید. امیر به این نتیجه رسیده بود که علل عقب ماندگی و ناکامی ایران نسبت به اروپا، ضعف بنیه صنعتی نظامی و علوم و فنون در ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An investigation into the reasons of establishing the Dar-Ol-Fonun, its development and its effects on the Iranian society in the Qajar era

نویسندگان [English]

  • mohammadreza alaam 1
  • bahareh biseda 2

چکیده [English]

With the incidence of wars between Iran and Russia at Fath-Ali-Shah’s reign, and the frequent defeats of the Qajar’s army, the Iranian politicians, statesmen, and the elite. Had to face the questions concerning the causes of those defeats: tried hard to find answers to those qiestopms. Abbas Mirza and his wise Chancellor, Ghaem Magham, were concerned with the situation more than others. Their efforts led to the decision of sending students to the West. Upon the failure of that action the next Iranian Chancellor, Amir Kabir, decided to take new measures. After deliberating about the causes of the defeats and evaluatiny the short comings that brought about those defeays, he decided to establish Dar- Alfonoon (a polytechnic college) in ehran. This was intended to replace the act of sending students to the West for studey. Amir had come to the conclusion that, compared to Europe, the reason for the failure and backwardness of Iran were due to the weakness of Iran in the field of military industry and other crafts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amir Kabir
  • Dar-Alfonoon
  • Abbas Mirza’s reforms