نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‌ریزی درسی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این مقاله، تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با برخی تحولات اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان است. اگر نهاد آموزش و پرورش به دنبال کاهش فاصله بین برنامه‌های درسی قصد شده، تدریس شده و تجربه شده است، لازم است به برنامه‌های درسی پنهان و مغفول نظام آموزشی خود توجه نماید. واقعیت‌های موجود و در حال ظهور اجتماعی و تحولات در دنیای مجازی از ابعاد قابل تأمل برنامه‌های درسی پنهان و مغفول و اثرگذار بر سه برنامه درسی یاد شده خواهند بود. از آن جایی که معلمان عنصر کلیدی موفقیت برنامه‌های درسی از جمله برنامه‌های درسی قصد شده هستند، لازم است صلاحیت‌های متناسب با این تحولات را کسب کنند. درک این صلاحیت‌ها می‌تواند مقدمه تأمل در ورود به برنامه‌های درسی تربیت معلم باشد. از لحاظ روش‌شناسی این مطالعه یک بررسی مروری- تحلیلی است و نگارنده در تحلیل و تفسیر مباحث از تجارب زیسته و نسبتاً طولانی خود به عنوان یک مدرس در حوزه تربیت معلم در تکمیل مباحث نظری استفاده نموده است. مباحث اصلی مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول مروری بر ویژگی‌های برنامه‌های درسی متأثر از تحولات اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان شده است و در بخش دوم به صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان متناسب با این تحولات پرداخته شده است. یافته‌های این مطالعه به شکل‌گیری صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در دو زمینه: صلاحیت‌های حرفه‌ای متناسب با دانش برنامه درسی و صلاحیت‌های حرفه‌ای متناسب با عمل برنامه درسی هدایت شده‌اند که هر کدام مشتمل بر چندین مؤلفه‌های حرفه‌ای هستند و در قالب یک نمودار به تصویر کشیده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection on the professional competencies of teachers in curriculum studies

نویسندگان [English]

  • zohre ababaf 1
  • maghsood ferasatkhah 2
  • yadolah mehralizade 3
  • koorosh fathi vajargah 2

چکیده [English]

The purpose of this paper is to reflect on the requirements in teachers' professional competencies in correspondence to worldwide social, information and communication technology developments and the effect that this development had on the curriculum. If we are trying to reduce the gap between the intended curriculum, the taught curriculum and experienced curriculum, it is necessary to pay attention to the hidden and neglected curriculum in our educational system. Current and emerging social facts and developments in digital world constitute considerable aspects of the hidden and neglected curriculum and effective on three curriculum types mentioned above. Since teachers are the key factor contributing to the success of curriculum, specially intended curriculum, they need the appropriate competencies to make these changes. Understanding these competencies can provide the basis for reflection on teacher training curricula. The methodology of this study is a survey involving a review – analysis and the author has applied her long-term experience as an educator in teacher education domain to enrich the theoretical aspects of study. The main topics of this study are organized in two sections: In the first section, features of curricula influenced by global social and ICT developments are reviewed, and in the second part teachers' professional competencies in accordance with these developments are reviewed. The findings of this study indicate teachers' professional competencies in two areas: professional competencies in accordance with knowledge of curriculum and practice of curriculum, each of which consists of several professional components and are illustrated in the form of a diagram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • social change and ICT
  • teachers' professional competencies