نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناختن ترجیح سبک تدریس معلمان از طریق متغیر پیش‌بین سعه صدر انجام شده است. بدین منظور 110 معلم طبق فرمول حجم نمونه کوکران و به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبک تدریس و پرسشنامه سعه صدر مورد ارزیابی قرار گرفته و داده‌های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t همبسته، تحلیل و تفسیر شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که معلمان به سبک تدریس فعال بیش از سبک تدریس غیرفعال گرایش داشتند و معلمان مورد مطالعه در مؤلفه‌هایی از سعه صدر که در تطابق با آموزه‌های انسانگرایی است نمره کمتری نسبت به سایر مولفه‌ها به دست آورده‌اند. از این رو، پیشنهاد می­شود که به آموزه‌های انسان‌گرایی در برنامه‌های درسی تربیت معلم و آموزش‌های ضمن خدمت توجه بیشتری مبذول شود و محققان بعدی در علل سعه صدر معلمان و رابطه آن با دیگر مسائل مطرح در حوزه تعلیم و تربیت و بالاخص تدریس به مطالعه و پژوهش بپردازند.
 
 سعه صدر، سبک تدریس، انسان‌گرایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of relationship between teachers' tolerance and their preferred teaching styles

نویسندگان [English]

  • malihe rajaei 1
  • tahereh javidi 2
  • behrooz mahram 3

چکیده [English]

This study aimed at study investigating the relationship between teachers' tolerance and their preferred teaching styles. The population of research comprised the high school teachers of Mashhad City in the 2010-2011 academic years and the sample included 110 teachers. The sample completed "tolerance" and "teaching styles" questionnaires. After data analysis, the research results showed that the tolerance of teachers is not linked to their preferred teaching styles. It was also construed that the tolerance of teachers had a moderate level and the preferred teaching styles was active teaching style. Based on the results, it is suggested that the in service teacher training program more attention should be paid to the doctrines of humanism. It is also suggested that other researchers should focus on the causes of tolerance and its relation to other issues in the field of the education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tolerance
  • teaching style
  • humanism