نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. به منظور تحقق هدف این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 گویه استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با67/0 محاسبه شد. 103 نفر از متخصصان آموزش عالی و دست‌اندرکاران مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به پرسشنامه پاسخ دادند. افراد به شیوه‌های نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. از آزمون‌های خی دو و فریدمن برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد مهمترین عامل‌های تأثیرگذار در توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران شامل تقاضاهای فزاینده برای آموزش عالی، ناتوانی یا ضعف تمایل دولت در پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده برای آموزش عالی به دلیل کمبود اعتبارات، تغییرات جمعیت‌شناختی متقاضیان ورود به آموزش عالی، تأکید بر رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های کلان توسعه کشور و کاهش تصدی‌گری دولت و لزوم رشد و توسعه آموزش عالی و اصلاحات ساختاری در این بخش می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effective factors of quantitative development of higher education privatization in Iran

نویسندگان [English]

  • hamidreza arasteh 1
  • laleh jamshidi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the effective factors in quantitative development of higher education privatization in Iran. To attain the objectives of this research, a twenty four item questionnaire was used. The reliability coefficient of the questionnaire was calculated by "Cronbach's Alpha" and estimated about 0.67. A total of 103 higher education specialists and practitioners of nonprofit higher education institutions responded to the questionnaire. They were selected by means of purposive sampling and random sampling. The Chi-square and Friedman's tests were used to analyze the data. The results indicated that the main effective factors of expansion of higher education in Iran are: increased demands for higher education, inability or lack of willingness of the government to respond to the growing demand for higher education due to absence of funds, demographic changes in higher education applicants, emphasis on higher education privatization in macro development plans and policies, reduced Government’s interventions and the necessity of higher education development and structural reform in this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • quantitative development
  • factors
  • Higher Education
  • Iran