نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی میزان توجه به آموزش محیط زیست در کتب درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع راهنمایی تحصیلی در دو بخش متن و تصویر میباشد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. شاخصها و استانداردهای آموزش محیط زیست در قالب مهارتهای پرسش و تحلیل، دانش فرآیندها و سیستمهای طبیعی، بررسی موضوعات زیست محیطی، مهارتهای عمل و تصمیمگیری و مسؤولیت شهروندی و مدنی تدوین و تنظیم گردید. نتایج و یافتههای پژوهش نشان داد که بیشترین میزان توجه به مؤلفههای آموزش محیط زیست در دو بخش متن و تصاویر کتب تعلیمات اجتماعی به ترتیب در کتب پایههای اول، دوم و سوم و در کتب علوم تجربی به پایههای اول، سوم و دوم صورت گرفته است. در عین حال که نتایج پژوهش مستنداً نشان میدهد که مجموعاً میزان توجه به شاخصها و مولفه­های آموزش محیط زیست در کتب مذکور در حدی نازل و نارساست که باید با توجه به نقش و اهمیت کتب درسی در نظام آموزش و پرورش کشور، اصلاحات و تغییرات اساسی در این حوزه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neglected place of environmental education in textbooks (case study, science & social studies textbooks at the Junior High

نویسندگان [English]

  • m amini 1
  • Z. Mashallahi 2

چکیده [English]

The main Purpose of this research was the analysis and appraisal of the environmental education standards in science and social studies textbooks of junior high schools books in were analyzed based on 2 aspects: contents and pictures. Environmental education standards investigated in this research included the skills of questioning and analysis, knowledge of environmental processes and systems, environmental issue investigation skills, decision and action skills and personal and civic responsibility. The research method used was content analysis. The findings showed that attention to environmental education standards in social studies textbooks is distributed in both the science and second and third grades and science textbooks are related to first, third and second grades. Social studies books pertaining to all the 3 grades of the junior high school. On the whole these findings showed that an environmental education standard in the above mentioned textbooks was superficial and incomplete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • environmental education
  • science textbooks
  • social studies
  • junior high school