نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه چمران

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ارزیابی عمکلرد سازمانهای مختلف و در نتیجه پی بردن به میزان برآورده شدن شاخص‌های موردنظر، همواره راه گشای برنامهریزان برای آینده بوده است؛ بنابراین در این مقاله عملکرد سازمان آموزش و پروش شهرستان اهواز از منظر شاخص‌های کارایی درونی در طول برنامه چهارم توسعه کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت به مقایسه عملکرد‌های این شهرستان با میانگین‌های استان خوزستان پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده و به کمک مدل جریان دانشآموزی و از طریق ترسیم جداول و نمودار نتایج ثبت شده است. جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش، کلیه مدارس شهرستان اهواز طی سال‌های 1388-1383 بوده و به دلیل ماهیت توصیفی پژوهش، در این بررسی نمونهگیری صورت نگرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که ضریب کارایی درونی مقطع راهنمای شهرستان اهواز در طول این برنامه 82 درصد بوده و نسبت اتلاف صورت گرفته در این شهرستان در این پنج سال 22/1 و میانگین این شاخص در کل استان 2/1 میباشد. میانگین نرخ ماندگاری در استان خوزستان، 76/97 بوده و این در حالی است که میزان این نرخ در شهرستان اهواز 98/95 است. همچنین در شاخص افت تحصیلی، عمکرد شهرستان اهواز نسبت به میانگین استان از میزان بالاتری برخوردار میباشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the internal efficiency of guidance schools in Ahwaz city during the Fourth

نویسندگان [English]

  • y . Romiani 1
  • y Mehralizdeh 2
  • a parsa 3

چکیده [English]

Development Plan of Iran with respect to grade, geographical location and educational district Performance Evaluation of different organizations and the resultant information concerning the extent of compliance with certain indicators, has always been an asset for planners of future. Therefore, in this study the performance of the office of Education of Ahvaz was evaluated in terms of internal efficiency indicators during the peried of the Fourth Development Plan; and this performance was compared with the average performance of Khuzestan Province. The method used in this study was descriptive – analytical and by using model of students flow and by using tables and graphs the results have been recorded. Statistical population used in this survey comprised all of schools in Ahvaz City during the year 1383- 1388 and because of descriptive nature of research, on this study, no sampling was attempted. Findings of this research showed that internal efficiency coefficient of guidance school in Ahvaz City during this plan period was 82 percent and the wastage ratio in this city was 1/22, while the average index in province was 1/20. The average of survival rate in Khuzestan province was 97/76, while the average of this index in Ahvaz city is 95/98. Also the drop-out index performance of Ahvaz City exceeded that of the province average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal efficiency
  • wastage ratio
  • survival rate
  • Transition rate
  • model of students flow