نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

این پژوهش به منظور ارتقاء یادگیری دانشآموزان در مبحث معادله درجه اول با توجه به اشتباهات مفهومی آنها در این موضوع انجام گرفته است.در مطالعه مقدماتی آزمونی شامل45 سؤال مطابق با جدول هدف-محتوایی که بر اساس طبقهبندی بلوم بود، طرح شد. این آزمون بر روی 30 نفر از دانشآموزان پایه اول متوسطه شهرستان پاکدشت اجرا شد. با استفاده از ضریب دشواری، ضریب تمیز و ضریب هماهنگی درونی سؤالات، 19 سؤال نامناسب حذف گردید و آزمونی شامل 26 سؤال، با مقدار آلفای کرونباخ (872/0) باقی ماند که نشان دهنده پایایی و انطباق سؤالات طرح شده با اهداف آموزشی است. با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهای 127 دانشآموز سال اول پایه متوسطه شهرستان پاکدشت انتخاب و در آزمون نهایی شرکت کردند. با استفاده از نتایج بهدست آمده، مدل تجربی یادگیرنده تدوین گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری، نشان میدهد که اثر مجموع «شناسایی معادله» بر شکلگیری «حل معادله» و «معادلات همارز» به ترتیب 439/2=t و307/2= tاست که از نظر آماری در سطح 05/0>p معنادار می‌باشند. لذا «شناسایی معادله» موجب افزایش مؤلفههای «حل معادله» و «معادلات همارز» در یادگیرنده میشود. اثر مجموع «شناسایی معادله» و «حل معادله» بر شکلگیری «کاربرد» بهترتیب 600/2=t و 215/3=tاست که از نظر آماری در سطح01/0>p معنادار میباشند. لذا این دو مؤلفه تسهیلساز «کاربرد» در یادگیرنده میشوند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enhancing students’ learning in the first order equation

نویسندگان [English]

  • E Aminifar 1
  • kh Karemikeya 2

چکیده [English]

This research aimed to improve students’ learning about the first order equation based on their misconceptions on this topic. A test consists of 45 questions was designed according to the goal-content’s table concerning Bloom’s taxonomy. Then it was run on 30 students in the first year of high school in Pakdasht city. By using difficulty coefficient, distinction coefficientand internal consistencycoefficients, 26 questions (α=0.872) remained that showed questions have reliability and compliance with instructional objectives. With cluster sampling 127 students were selected and participated in the final test. Then by analyzing the results a learning empirical model was developed. Data analysis with using structural equations modeling showed that the total effect of the ‘equation identifying’ on ‘equation solving’ and ‘equations equivalence’ is t= 2.439 and t=2.307, respectively (p<0.05). The ‘equation identifying’ enhances the components equation solving’ and ‘equations equivalence’ in the learner. The total effect of the ‘equation identifying’ and ‘equation solving’ on forming knowledge of ‘application’ is t=2.600 and t=3.215, respectively (p<0.01). Therefore, these two components assist students in learning application of this subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • first order equation
  • misconceptions
  • learning