نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 کارشناس ارشد

3 عضو هیئت علمی

چکیده

هدف این پژوهش چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار می‌باشد. در این زمینه دو سؤال مورد بررسی قرار گرفته است: 1- رویکرد تلفیقی به هنر چیست؟ 2- تربیت هنری از منظر تلفیقی چگونه قابل تحقق می‌باشد؟ پاسخگویی به سؤالات فوق با به‌ کارگیری روش تحلیلی- استنتاجی بوده است. بر اساس پژوهش انجام گرفته نتایج به این شرح می‌باشند: در رابطه با سؤال یک پژوهش، رویکرد تلفیقی به هنر بر اساس دیدگاه باسکار به معنای به‌ کارگیری توأمان رشته‌ای و میان رشته‌ای می‌باشد؛ یعنی وجود درس هنر با اهداف، اصول و قواعد (بعد رشته‌ای)، همراه با کارکردهایی که دلالت بر ارتباط هنر با سایر دروس و رشته‌ها و ابعاد مختلف زندگی (بعد میان رشته‌ای) داشته باشد؛ لذا درس هنر باید به آموزش خصایص ذاتی هنر و قواعد خلق اثر هنری و آموزش کارکردهای فردی، اخلاقی، دینی، اجتماعی هنر توجه داشته باشد. در رابطه با سؤال دوم، نتایج این پژوهش نشان دهنده‌ی آن است که ضروری است مؤلفه‌های اصلی تعلیم و تربیت از جمله معلم، دانش‌آموز، محتوا و شیوه‌های ارزشیابی متناسب با اقتضاء رویکرد تلفیقی مورد بازنگری قرار گیرند. معلم باید آشنا به فلسفه‌ی هنر، قواعد خلق اثر هنری و کارکردهای هنر باشد. دانش‌آموز باید تشویق به خلق اثر بر اساس قواعد باشد. محتوا باید متمرکز بر سه سطح بنیادین، واسطه‌ای و فرعی باشد و ارزشیابی ناظر بر میزان تحقق اقتضائات این سه سطح در دانش‌آموزان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the essence and the quality of artistic education from the perspective of Roy Baskar's critical realism integrated approach

نویسندگان [English]

  • M. Pourkarimi Havoshki 1
  • H. Hasani 2
  • M. Yaridehnavi 3

چکیده [English]

The aim of this study was to explain the essence and the quality of artistic education from the perspective of Roy Baskar's critical realism integrated approach. To this end, the following two questions were investigated: 1) what is the integrated approach to art? 2) How artistic education can be implemented from the integrated perspective? These questions were answered through analytical and inferential method. Regarding the first research question, the results of the study indicated that the integrated approach to art according to Baskar's approach means field and interdisciplinary applications. That is, designing the course along the lines of the art's approach to goals, rules and principles, and the applications which indicate the relationship between art course and other disciplines, fields and different life dimensions. Therefore, art course should pay attention to the inherent features of art, the rules for creating a work of art, and the instruction of individual, moral, religious, and social applications of art. Regarding the second research question, the findings suggested that it is necessary to reinvestigate the main components of education such as the teacher, the student, materials, and the methods of evaluation according to the integrated approach. The teacher should be familiar with art philosophy, art applications, and the rules for creating a work of art. The student should be encouraged to create a work of art based on the rules and principles of art. The content should be centered on the fundamental, mediatory, and subsidiary levels. And, the evaluation should be based on the mastery of these levels by students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • Education
  • integrated approach