نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی بین مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان از دیدگاه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. روش پژوهش، روش آمیخته (کمی و کیفی) بود. بدین منظور 240 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره‌ی کارشناسی از دانشگاه شهید چمران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند .به 210 نفر از آن‌ها پرسش‌نامه داده شد و با 30 نفر مصاحبه انجام گرفت. پرسش‌نامه‌ی مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن 95/0 بود. ارتباطات سازمانی بین مدیران گروه‌ها و دانشجویان از پنج بعد (ساختاری، محتوایی، فردی، نهادی و ارتباطات انسانی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباطات سازمانی مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان از نظر چهار بعد محتوایی، فردی، نهادی و ارتباطات انسانی وکل جنبه‌ها) در حد مطلوب و مورد انتظار (با t-value = 4) نبوده است ولی از نظر بعد ساختاری در حد مطلوب و مورد انتظار (با t-value = 3) بوده است. یافته‌ها همچنین نشان داد که ارتباطات انسانی کم‌ترین و عنصر فردی بیش‌ترین میانگین را در بین جنبه‌ها داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of organizational department managers communications with students

نویسندگان [English]

  • O. Saber
  • S. Shahi
  • Y. Mehralizadeh

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of the communication of educational department’s managers with students from the perspective of undergraduate students in Shahid Chamran University of Ahvaz. The method of research was a mixed of one. To achieve this goal by using random sampling, 240 undergraduate students in their Third and Fourth year of study at Shahid Chamran University (SCU) were selected. A questionnaire was given to 210 of them and 30 of them were interviewed. The validity of questionnaire was measured by content analysis method and the reliability was computed by Cronbach alpha (0.95). The Organizational communication effectiveness of department managers and students was analyzed based on from five dimensions (structure, content, individual, organizational, and human communication). The results showed that organizational communication effectiveness of educational departments managers with students. From the perspective of content, individuals, organizational and human communications
(t = 4) was not at the optimal level. However a proved to be significant in structural dimension (t = 3). The findings also showed human communications had the lowest mean and individual dimension ranked highest among the dimensions. The findings showed no significant differences between the humanities and non humanities in organizational communication effectiveness of university department's managers with students, but there were significant differences among faculties. Also, the findings showed no significant difference between boy and girl students in organizational communications dimensions, but significant differences was observed between boy and girl students in human communications dimension. Moreover, findings showed no significant difference between third and fourth year undergraduate students in all dimensions, except for the content dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational communication
  • effectiveness
  • students
  • Department heads