نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کارایی شیوه‌ی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز بود. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را دانش‌آموزان نارساخوان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌دادند که از این تعداد 30 دانش‌آموز به صورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون تشخیصی خواندن، آزمون هوشی ریون، استفاده شد. داده‌ها با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شیوه‌ی کارایی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان مؤثر بوده است و بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of fernald technique on the dyslexia at 3th grade students in Tabriz

نویسندگان [English]

  • E. Fathiazar
  • Z. Khanjani
  • R. Nader hazeri
  • J. Bahadori khosroshahi

چکیده [English]

The
aim of this study was to investigate the effect of Fernald technique on the
dyslexia remediation of dyslexic students. The research method used in this
study was a kind of experimental research design (pre and post- test with a
control group). The target population of the study comprised Tabriz city’s
3rd grade dyslexic students. A sample of 30 male and female students was
selected and were randomly assigned to an experimental and a control group of
equal size (i.e.15 each). Reading diagnosis test, Ravens intelligent test, and
Health and Education document were used. For analyzing the data, measures of
both descriptive and inferential (co-variance) statistics were used. The
results showed that Fernald technique was effective on dyslexic children and
there was a significant difference between the post-test scores of experimental
and control groups. Results showed that the increase was to the fernald technique. Thus
Fernald technique proved to be effective in the remediation of dyslexic student

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning disabilities
  • dyslexia
  • Fernald technique