نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با افزایش مسایل و مشکلات زیست محیطی، نیاز به تغییر نگرش و رفتار افراد در بین گروه‌های مختلف اجتماعی به خصوص دانش‌آموزان اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. در این مطالعه، میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش‌آموزان دوره متوسطه و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. نمونه آماری شامل 386 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر سنندج (استان کردستان) در سال 1391 می‌باشد که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای، نمونه‌گیری شده‌اند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نزدیک به 68 درصد از دانش‌آموزان دارای رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط زیست بوده‌اند. علاوه بر این، یافته‌ها حاکی از بالا بودن آگاهی زیست محیطی دانش‌آموزان مورد مطالعه است. نزدیک به 55 درصد از دانش‌آموزان دارای نگرش زیست- محور هستند و مابقی دارای نگرش تکنو- محور هستند. نگرش زیست -محور بیش‌ترین تأثیر را بر رفتارهای زیست محیطی دارد و پیش‌بینی کننده قوی برای رفتارهای زیست محیطی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین آگاهی و رفتار زیست محیطی رابطه‌ای ضعیفی وجود دارد. در خاتمه، دلایل احتمالی رابطه ضعیف بین آگاهی و رفتارهای زیست محیطی تبیین شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Education and environment (attitude, knowledge and environmental behavior of students)

نویسندگان [English]

  • S. Salehi
  • Z. Pazokinejad
  • L. Emamgholi

چکیده [English]

Increased environmental problems make inevitable the requirement of changing attitudes, knowledge and behaviors of different social groups towards the environment. The main purpose of this survey is to examine the level of knowledge, attitudes and environmental behavior of high school students in SanandajCity (Kurdistan, Iran). The research applies survey method. The statistic sample of the survey includes 386 high school students. The samples have been selected by multistage cluster sampling method and the data was gathered by using questionnaire. The survey findings show that about 68 percent of the surveyed students reported environmentally friendly responsible behavior. In addition, findings show that students' environmental knowledge was scored very high and there was rare essential appointment to do environmental behavior. While about 55 percent of the students indicated positive environmental attitude, the remainder had shown to hold technological attitude. Among determinants, environmental attitude showed to have most effects on environmental behavior which means, it is the most powerful predictor of the environmental behavior. The results also show that there is a weak relationship between environmental knowledge and environmental behavior. To explain this gap, the possible reasons have been expressed and the paper ends up with some implication for education policy makers to promote environmentally responsible behaviors among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Behavior
  • Environmental knowledge
  • Environmental Attitude
  • Technological attitude
  • students
  • Sanandaj