نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سواد هنری، فعالیتی چند بُعدی است که ارزش ذاتی و ابزاری آن در نظام‌های آموزشی رو به افزایش است. نظام‌های آموزشی نیز در قالب رویکردهای آموزش هنر می‌توانند به رشد آن کمک نمایند. عدم شناخت درست از طیف رویکردهای موجود در آموزش هنر دوره‌ی راهنمایی یکی از مسائلی است که تربیت هنری با آن رو به رو است. هدف این مطالعه، شناخت رویکردهای موجود در آموزش هنر با در نظر گرفتن حیطه‌های دانستن است. در این مطالعه رویکردهای سنتی، مشاهده و تیزبینی آثار هنری، تلفیقی، دیسیپلین محور، حل مسأله خلاق، آمادگی برای جهان کار و ارتقاء عملکرد آکادمیک با استفاده از شیوه‌ی تحلیل محتوا و پژوهش تلفیقی در کتب درسی آموزش هنر دوره‌ی راهنمایی و هم چنین در اهداف آموزش هنر، برنامه‌های درسی تربیت معلم و برنامه درسی ملی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رویکرد غالب در اهداف مصوب موجود، رویکرد فرهنگ و هنر در بستر تاریخ و هنر، در محتوای کتب درسی آموزش هنر و برنامه‌های درسی تربیت معلم هنر، رویکرد تولید محور و در برنامه‌ی درسی ملی به طیفی از رویکردهای احساس و معنا، دیسیپلین محور و زیبایی شناسی توجه شده است. ارائه‌ی الگوی مناسب آموزش هنر دوره‌ی راهنمایی به عنوان یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به شناسایی رویکردها، عناصر برنامه درسی و ویژگی‌های آن‌ها کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of current art education approaches in Iran's middle school art education: An Analysis toward identifying knowledge domains

نویسندگان [English]

  • R. Saberi
  • M. Akbari boreng
  • H. Shokoohifard
  • A.A. Ajam

چکیده [English]

Art literacy is multiple dimension activity that is increasing inherent and instrumental value in educational system               
   
 
   
   . Educational systems can help to art education in shape of approaches. One of the problems in Iran’s art education is the lack of correct understanding of art education approaches in Middle-school art education. The purpose of this research is to obtain information about the current approaches and knowledge domains in art education. In this content analysis and integration study, traditional, thinking disposition, integration, discipline-based art education, creative problem solving, preparing for the world of work, and promoting academic performance approaches were studied and explored in the current approved objectives for art education, the curriculum and syllabuses of art teacher training programs, the content of Middle-school art textbooks, and the National Curriculum Program in Iran's case. The results showed that the dominant approach in the current approved objectives is visual culture vision and in both the curriculum and syllabuses of art teacher training programs, and the content of Middle-school art textbooks is art production approach. In the National Curriculum Program have been considered perception of expressiveness and meaning, aesthetic, and discipline-based approaches. Knowledge-domains in the current approved objectives for art education more relates to knowing that, and knowing how is more obvious in both the curriculum and syllabuses of art teacher training, and the content of Middle-school art textbooks, while contains several knowledge kinds. Suitable model in Middle-school art education is as a way that can help to identification of approaches, curriculum characters and elements.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The National Curriculum Program
  • art education
  • Content
  • Goals
  • Teacher training