نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی بود. روش تحقیق در این مطالعه شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه‌ی ‌آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 91- 1390 می‌باشد. حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانش‌آموز دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی است که30 نفر آن‌ها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری به کار رفته در این پژوهش شامل آزمون (دانشی و مهارتی) و چک لیست نگرش‌سنج علوم تجربی بوده است. در ابتدا از هر دو گروه آزمایش و گواه پیش آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد، سپس متغیر آزمایشی (آموزش علوم تجربی مبتنی بر دیدگاه پیاژه) در 8 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد و در پایان پس‌آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی گروه آزمایشی که با شیوه مبتنی بر دیدگاه پیاژه آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که به روش سنتی آموزش داده شدند بیش‌تر و تفاوت بین میانگین‌های آن‌ها معنادار است. همچنین در بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های کسب شده دانش آموزان نیز نتایج نشان داد که آموزش علوم تجربی مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر نگرش‌ها و دانش‌ها و مهارت‌های دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of science instruction based on Piaget's view of knowledge, skills and attitudes on fifth grade students in Sanandaj City

نویسندگان [English]

  • GH. Ahmadi
  • S. Abdolmaleki

چکیده [English]

the purpose of this study was to investigate the influence of Piaget's view of education based on knowledge, skills and attitudes of students in fifth grade science teaching is in Sanandaj City. Research method in this study was a Quasi-experimental pretest-posttest control group. The study included all students in primary school in Sanandaj the in academic year of 1390/91, 60 fifth grade girls were selected initially and were divided into 2 groups of 30 students each, one experimental and other control. Samples were selected by multistage random sampling method. The tools used for gathering data in this study consisted of knowledge and skill tests and an empirical science attitude check list. First both the experimental and control groups were pre-tested for academic achievement. Then the experimental group received science instruction based on Piaget,s view while the control group was exposed to a traditional method of teaching both groups were post tested subsequent. For data analysis, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential analysis of covariance were used. Results showed that students who received instruction through the method based on Piaget's view had better academic achievement than the control group. The results showed that training based on Piaget's view on knowledge, skills and attitudes of students proved more positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education based on Piaget's view
  • academic achievement
  • Science lessons
  • primary school