نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی 91-90 می‌باشد. در این پژوهش از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد می‌باشد، که از این تعداد 387 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌ی جامع جوّ مدرسه (مرکز آموزش اجتماعی و هیجانی، 2009) جهت ارزیابی جوّ مدرسه و از پرسش‌نامه زورگویی/ قربانی الویوس (1996) برای ارزیابی زورگویی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt  دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که همه ابعاد جوّ مدرسه در ارتباط منفی با زورگویی و قربانی شدن می‌باشد. در بین دانش‌آموزان، دانش‌آموزان پسر بیش‌تر از دانش‌آموزان دختر مشغول رفتار زورگویی بودند. علاوه بر این، میزان قربانی شدن پسران هم بیش‌تر از دختران گزارش شد. همچنین، آزمون فرضیات نشان داد که جوّ مدرسه (روابط بین فردی) در ارتباط مثبت با پیشرفت تحصیلی است، در حالی که بین زورگویی و پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between school climate and bullying behavior in high school students of Yazd

نویسندگان [English]

  • A. Zandavanian
  • E Daryapoor
  • T. Jabarifar

چکیده [English]

Present study aims to investigate the relationship between school climate and bullying behavior among the middle school students of Yazd city in the academic year of 2011-2012. Population of this study includes all of the middle school students of Yazd city, which of them, 400 students were selected by cluster random sampling. This article is a correlation- descriptive study. To evaluate school climate, Comprehensive School Climate Scale (CSCS, 2009) was used, and for evaluating bullying behavior, Olweus Bullying/ Victimization Questionnaire (1996) was applied. In this study, descriptive statistics such as, Pearson correlation and independent sample t-test were used for analyzing the data. Results showed that there is a negative and meaningful correlation between school climate and bully/ victim behavior. Also, it was found that male students were bullying and victimized more than of female students. Moreover, the results of this study showed that School climate and its components were in positive correlation with academic achievement. Meanwhile, there is a negative correlation between bully/ victim behavior and academic achievement (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • school climate
  • Bully
  • victim
  • academic achievement