نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

2 استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 
 
 
 
هدف کلی این تحقیق، بررسی وضعیت نیازهای دانشجویان و امید به تحقق‌پذیری آنها، بر حسب برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنان بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 2350 دانشجوی شرکت کننده در اردوهای دانشجویی، از دانشگاه‌های مختلف کشور، در تابستان 1387 در شهر مشهد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی و بر اساس متغیرهای جنسیت و محل سکونت، تعداد 245 دانشجو (138 مرد و 107 زن) به عنوان نمونه انتخاب شدند. یکی از ابزارهای این تحقیق بر اساس نیازهای آشکار مورای توسط محققین ایجاد شد و ابزار دیگر، مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بود. روایی و پایایی هر دو ابزار محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، آزمون t، تحلیل واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که: 1) بالاترین میانگین نیازها متعلق به نیاز تجاوزگری و پایین‌ترین میانگین نیازها متعلق به نیاز وابستگی و پیوستگی می‌باشد. 2) در دو نیاز قدرت‌طلبی و مهرطلبی، دانشجویان زن میانگین بالاتری را نشان دادند و تفاوت معنادار به دست آمد. 3) دانشجویان مرد در امید به تحقق‌پذیری نیازهای غریزی، قدرت طلبی و فهم و ادراک و دانشجویان زن در امید به تحقق‌پذیری نیاز مهرطلبی میانگین بالاتری را نشان دادند. 4) تفاوت معناداری بین نیازهای آشکار دانشجویان خوابگاهی، ساکن در منزل دانشجویی و منزل شخصی وجود ندارد؛ اما دانشجویان خوابگاهی میانگین بالاتری را در زمینه‌ی امید به تحقق‌پذیری نیازهای خودمختاری و مهرطلبی نشان دادند. 5) رابطه مثبت و معناداری میان معدل تحصیلی و میانگین و امید به تحقق‌پذیری برخی نیازهای دانشجویان به دست آمد. 6) تفاوت معناداری بین میزان نیازها و میزان امید به تحقق‌پذیری آنها وجود دارد. 7) رابطه مثبت و معناداری میان میزان رضایت دانشجویان از زندگی و تلاش آنان برای بهبود آن با میزان وجود و امید به تحقق‌پذیری برخی نیازهای دانشجویان وجود دارد.
 
 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of relationship between college students’ individual and academic characteristics and their manifest needs and hope to meet them

نویسندگان [English]

  • J. Tork Zadeh 1
  • M. Mohammadi 2
  • M. Bazr Afshan Moghadam 3

1 Assistant Professor of Educational Management, Shiraz University

2 Assistant Professor of Curriculum Planning at Shiraz University

3 Assistant Professor of Educational Management, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

 
 
       
    
 
 
 
The aim of this study was to study the relationship between college students’ individual and academic characteristics and their manifest needs and hope to meet them. So 245 undergraduate students (138 male and 107 female) were selected that involved at summer camps in Mashhad city in 2008. Tow questionnaires was used. One of them was constructed by researchers in based of Murray's manifest needs; and another one was Life Satisfaction Scale (Diner et al, 1985). Using descriptive statistics, T test, ANOVA and Pearson corr., the data was analyzed. Results indicated: Aggression need had the highest and affiliation need had the lowest mean. 1-  The female students showed higher mean than male students in power and Impulsivity. 2-  The male student showed higher hope to need meet in Impulsivity, power and Understanding and female students showed higher hope to need meet in succorance. 3-  There is no significant difference among students in manifest needs, in terms of their residence; but the students who live in dormitory showed higher mean in hope to need meet in autonomy and succorance. 4-  There are significant relationships among students’ academic average and their some needs, and hope to meet them. 5-  There is significant difference between manifest needs and hope to meet them. 6-  There are some significant relationships among students’ life satisfaction and try to better life whit some needs and hope to meet them.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need
  • needs meet
  • college student
رابینز، استیفن، پی (1386). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان و اعرابی، چ 19؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ستیرز، ریچارد ام و پورتر، لیمان دبلیو (1372). انگیزش و رفتار در کار، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
Amodt, M. G. (1999). Applied Psychology; Brooks/Cole, Belmont, CA.
Belkaoui, A. (1686). The accounting student need for achievement and career aspirations: An experiment. Issues in Accounting Education, 2, 197-206.
Atkinson. J. W. (1964). An Introduction to Motivation; Princeton, N. J.: Van Nostrand.
Brief, A. P., Aldag, R. J., Darrow, A., & Power, D. J. (1980). Examinations of responses of registered nurses to manifest needs questionnaire; Psychological Reports, 46, 1233- 1234.
Chusmir, L. H. (1985). Matching Individuals to Jobs: a Motivation Answer for Personnel and Counseling Professions. New York: Amacom Books.
Cummin, P. (1957). TAT Correlates of Executive Performance; Journal of Applied Psychology, 51, 78-81.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
Dreher, G. F. (1980). Individual Needs as Correlates of Satisfaction and Involvement with a Modified Scanion Plan Company. Journal of Vocational Behavior, 17, 89-94.
Feather, N. (1962). The Study of Persistence, Psychological Bulletin, 59(2), 94-115.
Geiger, M. A., & Cooper, E. A. (1995). Predicting Academic Performance: The Impact of Expectancy and Needs Theory. Journal of Experimental Education, 63, 251- 263.
Glasser, W. (2000). Every Student Can Succeed. Chula Vista, CA: Black Forest Press.
Hultman, K., & Gellerman, B. (2002). Balancing Individual and Organizational Values. Sanfrancisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.
Kaufman, R., & English, F. w. (1979). Needs Assessment; Concept and Application. Educational Technology Publications. Engle-wood Cliffs, New Jersey.
Kuh, G. D. (1982). Purposes and Principles for Needs Assessment in Student Affairs. Journal of Collage Student Personnel, 23, 202_208.
Kukla, A. (1972). Attributional determinants of achievement-related behavior; Journal of Personality and Social Psychology, 21, 166-174.
McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark. R. A., & Lowell, E. l. (1953). The Achievement Motive. New York: Appleton – Crafts.
McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton, NJ: Van Nostrand
McDonald, W. (1956). The Relationship of Achievement Motivation to Independence Training, Parental Attitudes, Ecology and other Factors. Doctoral dissertation, University of Houston.
Mischel, W. (1961). Delay of gratification, need for achievement, and acquiescence in another culture. Journal of Abnormal and Social Psychology, 62, 543-552.
Sultz, D., & Sultz, M. (1999). Theories of Learning. 7th Ed., Belmont, CA: Thompson Lesrning.
Steers, R. M., & Braunstien, D. L. (1976). A behaviorally based measure of manifest needs in work Settings. Journal of Vocational Behavior, 14, 251- 266.
Stienmann, J. L. (2004). The Relationship between Personality Differences, Motivation and Behavior. The University of Tennessee at Chattanooga.
Thakhur, M., Burton G., & Srivastava, B. N. (1997). International Management. New Delhi: Tata McGraw Hill Pub. Co.
Young, L. R. (1957). Parent-Child Relationships which Affect Achievement Motivation of College Freshmen. Doctoral dissertation.