نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
 
 
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد با تأکید بر متغیرهای زمینه‌یی‌‌ست که به شیوه‌ی توصیفی- پیمایشی انجام گردیده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته برای دانشجویان و مصاحبه‌ی نیمه سازمان یافته با اساتید جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد و اساتید مدرس در این دوره تدریس است. بر اساس نتیجه‌های حاصله، از دیدگاه دانشجویان میزان استفاده از ارزشیابی تکوینی و تنوع روش‌های ارزشیابی پایانی در سطح کارشناسی ارشد در حد متوسط می‌باشد همچنین از دیدگاه دانشجویان برخی از ویژگی‌های زمینه‌یی تأثیرگذار بر نحوه‌ی ارزشیابی اساتید به ترتیب زیر عبارتند از: تخصص اساتید، شرکت در دوره‌های تخصصی و آموزشی، سابقه‌ی تدریس، مرتبه‌ی علمی، محل اخذ مدرک و جنسیت اساتید. نتیجه‌ی مصاحبه با اساتید نیز ضمن تأکید بر اهمیت متغیرهای مذکور در ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان نشان می‌دهد که اساتید استفاده از ارزشیابی تکوینی در دوره‌ی کارشناسی ارشد را مرسوم می‌دانند، اما روش‌های ارزشیابی پایانی را متنوع قلمداد نمی‌کنند. همچنین نتیجه‌ی آزمون ضریب عدم قطعیت در جدول توافقی بیانگر تفاوت نظرهای دانشجویان دختر و پسر در مورد تأثیر جنسیت اساتید بر نحوه‌ی ارزشیابی آنان است و تحلیل واریانس یک راهه نیز بیانگر تأثیر دانشکده‌ی محل تحصیل دانشجویان بر نظرهای آنان در مورد تنوع روش‌های ارزشیابی است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the evaluation procedure of the MA students, learning with an emphasis on the influential factors

نویسندگان [English]

  • S. Izadi
  • S.L. Zamani

چکیده [English]

 
                
 
 
The main purpose of this research was to find out how the MA students learned knowledge is evaluated. This study put the emphasis on contextual variables as done through a descriptive survey. Data were collected through a researcher made questionnaire for students and a semi-structured interview with the faculty members. MA students and faculty members teaching this course constitnted the statistical population of this study. Analysis of the data showed that, from the view- point of the students, the degree of use of formative evaluation and the variety of final evaluation methods at the MA level was at an average level. Students reported that some effective contextual factors in evaluation are the instructor’s level of expertise, his/her participation in specialized and educational (methods) courses, teaching experience, status and level of education, place or university where the instructor’s degree was received, and the instructor’s gender. Analysis of data collected from professors, showed that professors consider as customary the use of formative evaluation at MA level. However, they do not consider as effective summative evaluations a effective. Results from the U.C test showed that the views of girl and boy students differ regarding the effect of gender of their professors on their evaluation. One way analysis of variance also showed that the factor of type of faculty the students came crun hed an effect on their view with respect to the variely of the existing methods of evaluation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement evaluation
  • Formative Evaluation
  • MazandaranUniversity
پارسا، عبدالله (1385). بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده در دوره‌های کارشناسی دانشگاه شیراز بر اساس الگوی سه عاملی بیگز، پایان نامه دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی، شیراز: دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
پورنادری، پوراندخت و نصراصفهانی، محمدرضا (1388). ارزشیابی برای یادگیری، ضرورت دانشگاه‌های امروز، مجموعه مقاله‌های همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
رساییان، نیر؛ نخعی، سهیلا و صادقی قندهاری، نوید (1381) مقایسه روش‌های آزمون چند گزینه‌ای، صحیح- غلط و کوتاه پاسخ در دانشجویان پزشکی، حکیم، شماره 18، صص 278-271.
سپاسی، حسین (1382). بررسی اثر ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت دانشجویان، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 20، صص 10-1.
سپاسی، حسین (1373). مقایسه‌ی تأثیر ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران، دوره سوم، سال اول، شماره اول، صص 51- 39.
سپاسی، حسین و یوسفعلی عطاری(1384). بررسی سؤالات امتحانی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران از طریق بررسی شاخص‌های روان سنجی سوالات امتحانی موجود، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، شماره12، صص 20-1.
سیف، علی اکبر (1384). اندازهگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تهران: انتشارات آگاه.
کریمی زاریچی، محمدعلی (1372). بررسی میزان کاربرد درس شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانش آموزان در مدارس راهنمایی پسرانه یزد، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس
کلانتر، سیدمهدی؛ مظلومی محمودآباد، سیدسعید؛ احرام پوش، محمدحسن؛ اخوان کرباسی، محمدحسین؛ کریمی، حسین (1379). نحوه‌ی تدریس و ارزشیابی اعضای هیأت علمی شرکت کننده در کارگاه‌های مرکز توسعه‌ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، ویژه نامه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی، شماره 37، صص 114-109.
معتمدی، عبدالله (1373). بررسی نحوه‌ی ارزشیابی مدرسان درس شیوه‌های ارزشیابی مراکز تربیت معلم و عوامل مؤثر در آن، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
مهجور، سیامک (1373). وجوه متمایز کننده ارزشیابی از اندازه‌گیری، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دهم، شماره 3-4، صص112-95.
مهرمحمدی، محمود (1387). تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی ایران: ضرورت‌ها، فرصت‌ها. مجله آموزش عالی ایران، شماره سوم، صص 18-1.
نجار، شهناز و عابدی، پروین (1383). "آگاهی و عملکرد اعضای هیأت علمی در سنجش روایی و پایایی سؤال‌های امتحانی"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، شماره 8، صص 50- 46.
 
Anderson, H. M. (2005). A Review of Educational Assessment. American Journal of Pharmaceutical Education, 59 (12) 84-88.
Baty, P. (2004). Flaws in marking revealed by QAA & Was it all worth it? In: The Times Higher Educational Supplement, No. 1628, February 20th, p. 9
Boud, D., & Falchikov, N. (2005). Redesigning assessment for learning beyond higher education, Proceeding HERDSA Conference, 34-41
Cranton, P. (2006). Rethinking Evaluation of Student Learning, Higher Education Perspectives, 2 (1).
Feletti, I. G. (2005). Evaluation of a comprehensive programme for the assessment of medical students. Journal of Higher Education, 9(2), 169-178.
Garrison, D. R., Andrews, J., Magnusson, K. (1995). “Appro- aches to teaching and learning in highered -ucation”. Availeble online at: http://www. ucalgary.ca/pubs/newsletters/current/vol 21/approaches. html.
Gibbs, G., & Simpson, C. (2004). Conditions under which assessment supports students’ learning and teaching in higher education 1, 3-31. Availeble online at: http://www.glos.ac.uk
Ross, A.(2000). Curriculum construction and Critique. London: Falmer Press.
Sanders, J. R., Cunningham, D. J. (1977). Fomative Evaluation, selecting Technigues, and procedures.Edited by, Bory, D. Educational Technology publications Englewood, cliff.
Tai, G., Yuen, M. (2007). Authentic Assessment Strategies in Problem based Learning. Proceeding ascilite Singapore.
Trotter, E. (2006). Student Perceptions of Continious Summative Evaluation. Journal of Assessment & Evaluation in Higher Education, 31, 505-521.
Wang, H-Y., & Chen, S-M. (2007). Evaluating students answerscripts using. Journal Applied Intelligence, 29(3), 73-97.