مقایسه‌ی انگیزش موفقیت طلبی و قدرت طلبی در بین مدیران مدارس غیرانتفاعی و دولتی مقطع متوسطه شهر اهواز

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
 
 
هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی انگیزه موفقیت طلبی و قدرت طلبی در بین مدیران زن و مرد مقطع متوسطه با سابقه کار مختلف مدیریتی در شهر اهواز بود. در این مطالعه 120 مدیر (60 مدیر دبیرستان‌های دولتی و 60 مدیر دبیرستان‌های غیرانتفاعی) از بین کلیه‌ی مدیران چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی برگزیده شدند و به مقیاس‌های موفقیت طلبی و قدرت طلبی اقتباس شده پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که: الف) بین مدیران مقطع متوسطه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان انگیزه موفقیت طلبی و قدرت طلبی تفاوت معنادار دیده می‌‌شود، ب) بین مدیران زن و مرد با سابقه مدیریتی مختلف از نظر انگیزه‌های موفقیت طلبی و قدرت طلبی تفاوت دیده نمی‌شود.
 
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of authority figure motivation and successful figure motivation among the male and female public and non-public high schools managers

نویسنده [English]

  • S.M. Mosavi
چکیده [English]

 
 
 
The aim of this study was to compare the authority figure motivation and successful figure motivation between male and female manager's public and non-public high schools in Ahvaz. 120 managers (60 public high schools managers, and 60 non-public high schools managers) were randomly selected by stratified sampling. The results test-retest reliability and internal consistency for authority figure motivation and successfully figure motivation scales were significant, and satisfied. T-test analysis indicated that there is significant difference between public high school managers and non-public high schools managers in terms authority figure motivation and successfully figure motivation and, but there is not significant difference between male and female managers.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • authority
  • successfully
  • manager
  • public high schools
  • non-public high schools
استونر، جیمز و فری، من. مدیریت. ترجمه‌ی سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان (1375). تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
دیویس، کیت و نیواستروم، جان. رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی). ترجمه‌ی محمدعلی طوسی (1377). مرکز آموزش مدیریت دولتی.
رابینز، استیفن پی. رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربرد). ترجمه‌ی علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی (1377). جلد اول، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
شیرازی، علی (1373). مدیریت آموزشی. مشهد: جهاد دانشگاهی.
علاقه‌بند، علی (1377). مبانی و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان.
فانی، علی (1375). بررسی عوامل انگیزشی مدیران مدارس غیرانتفاعی و دولتی در شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
کورمن، ابراهام. ک. روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه‌ی حسین شکرکن (1370). تهران: رشد.
هاشمی، کمال (1373). عناصر انگیزشی مدیران صنایع ایرانی در انتخاب استراتژیهای رشد. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
هرسی، پال و بلانچارد، کنث (1375). مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی). ترجمه‌ی علی علاقه بند. تهران: امیرکبیر.
Collins, C. J., Hanges, O. J., & Locke, E. A (2004). The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A Meta-analysis. Human Performance, 17(1), 95-117.
Cromie, S., & Johns, S (1983). Irish entrepreneurs: Some personal characteristics. Journal of Occupational Behavior, 4, 317-324.
Daily, C. M., McDougall, P. P. Covin, J. G., &. Dalton, D. R (2002). Governance and Leadership in Entrepreneurial Firms. Journal of Management. 28, 387-412.
Holland, J. L (1985). Making vocational choices. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Ickes, W., Snyder. M., & Garcia, S (1997). Personality Influences on the Choice of Situations, in Handbook of Personality Psychology. Eds. R. Hogan, J. Johnson, and S. Briggs. San Diego: Academic Press.
James, L. R., & Mazerolle, M. D (2002). Personality in Work Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
Johnson, B. R (1990). Toward a multidimensional model of entrepreneurship: the case of achievement motivation and entrepreneur. Entrepreneurship Theory and Practice, 14, 39-54.
McClelland, D. C., & Winter, D. G (1969). Motivating economic achievement. New York: Free Press.
McClelland,, D. C. (1965). N achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 389-392.
Mescon, T. S., & Montanari, J. R (1981). The Personalities of Independent and Franchise Entrepreneurs: An Empirical Analysis of Concepts. Journal of Enterprise Management 3(2), 149-159.
Miner, J. B. (1980). Limited Domain Theories of organizational energy, in middle range theory and the study of organizations. Eds. C. Pinder and L. Moore. Boston: Martinus Nijhoff
Shan, S., & Vankataraman, S (2000). The promise of entrepreneurship as field of research. Academy of Management Review, 25, 217-226.
Stewart, W, H., & Roth, P. L. (2001). Risk propensity differences between entrepreneurs and managers: A meta-analysis review. Journal of Applied Psychology, 86, 145-153.
Stewart, W. H., & Roth, P. L. (2007). A Meta-Analysis of Achievement Motivation Differences between Entrepreneurs and Managers. Journal of Small Business Management, 45, 401-421