نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
 
 
هدف این تحقیق بررسی نقش واسطه‌یی هدف‌های پیشرفت بین ادراک از ساختار کلاس و اهتمام شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام بود. نمونه‌های این تحقیق از 288 دانش‌آموز دختر و 288 دانش‌آموز پسر، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌یی چند مرحله‌یی تصادفی انتخاب شدند، تشکیل گردید. در این مطالعه آزمودنی‌ها مقیاس‌های ساختار تبحری کلاس، ساختار عملکردی کلاس، ساختار اجتنابی کلاس، هدف‌های تبحری، هدف‌های رویکرد-عملکرد، هدف‌های اجتناب-عملکرد، خودتنظیمی، راهبردهای پردازش عمیق و راهبردهای پردازش سطحی را تکمیل کردند. اعتبار و پایایی ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند. روش آماری بکار گرفته شده برای این مطالعه، روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL8.51 بود. نتیجه‌ها نشان داد تنها مسیر مستقیم هدف‌های رویکرد–عملکرد به راهبردهای پردازش عمیق معنادار نیست و سایر مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم معنادارند. همچنین با توجه به همبستگی موجود بین متغیرها و بهبود شاخص‌های نیکویی برازش، برنامه LISREL8.51 اضافه نمودن مسیرهای ساختار تبحری به خودتنظیمی، خودتنظیمی به راهبردهای پردازش عمیق و خودتنظیمی به راهبردهای پردازش سطحی و حذف مسیر هدف‌های تبحری به راهبردهای پردازش عمیق را پیشنهاد کرد. لذا پس از حذف مسیرهای مورد نظر و اضافه کردن مسیرهای پیشنهاد شده، نحوه‌ی برازش مدل اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. اکثر شاخص‌های برازندگی از انطباق کامل مدل اصلاح شده با داده‌ها حکایت دارد.
 
 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the mediatory role of achievement goals between class structure perception and cognitive engagement of students studying at the first grade of high school in governmental high schools of Ilam

نویسندگان [English]

 • S. Pir Hayati
 • Y. Mehralizadeh
 • H. Sepasi

چکیده [English]

 
 
 
The present study seeks to survey the mediatory role of achievement goals between class structure perception and cognitive engagement of students studying at the first grade of high school in governmental high schools of Ilam. Samples of the study were 288 male and 288 female students chosen through the multistage random Cluster sampling. The scales used were the indices of mastery structure of the class, avoidance structure of the class, mastery goals, performance-approach goals, performance-avoidance goals, self regulation, deep processing strategies and surface processing strategies. Validity and reliability of the methods used here have been reported to be suitable. The statistical method implemented in the study was "the structure modeling equation" done by the use of LISREL8.51 software. Results have shown that only the direct path of performance-approach goals towards deep processing strategies is not meaningful path and other direct and indirect paths are meaningful. Also with view to the correlation co-ef ficients observed among variables and improvement the goodness of fit of the indices, the LISREL8.51 program suggest adding the paths of mastery structure to self regulation, self regulation to deep processing strategies, and self regulation to surface processing structure and also removing the paths of mastery goals from the deep processing strategies. So, after removing the problematic paths and adding the suggested ones, the fit of the corrected model was examined. Most of fit indices obtalned support the complete agreement of the revised model with data.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Mastery structure
 • performance structure
 • avoidance structure
 • mastery goals
 • performance-approach goals
 • performance-avoidance goals
 • self regulation
 • deep processing strategies
 • surface processing strategies and structure modeling equation
جوکار، بهرام (1378). بررسی رابطه هدف‌گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، صص 71-56.
حاجی یخچالی، علیرضا (1380). رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای مهم هدفگرایی تبحری و رابطه آن با پیامدهای برگزیدهاش در دانشآموزان پسر سال اول دبیرستانهای اهواز.پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز. 
دلیرعبدی‌نیا، محمود (1377). بررسی روابط خودکارآمدی، جهتگیریهای هدفی، یادگیری خودگردان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان سال سوم راهنمایی در تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
عابدینی، یاسمین (1386). نقش درگیری تحصیلی و هدف‌های پیشرفت در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم دبیرستان: مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دو رشته ریاضی - فیزیک و علوم انسانی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
محسن‌پور، مریم (1384). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشآموزان سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
Ames, C. (1984). Achievement attribution and self-instructions under competitive and individualistic goal structures. Journal of Educational Psychology, 76, 478-487.
Ames, C. (1992). Classroom: Goal structure, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84,261-271.
Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goal in the classroom: Students’ learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80,260-267.
Anderman, E. M., & Maehr, M. L. (1994). Motivation and schooling in the middle grades. Review of Educational Research, 64, 287-309.
Coutinho, S., & Neuman, G. (2008). A model of metacognition, achievement goal orientation, learning style and self-efficacy. Learning Environments Research, 11 (2), 131-151.
Dupeyrat, C., & Marine, C. (2004). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30,43–59.
Dweck, C., & Leggett, E. (1988). A social cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95,256-273.
Elliot, A., & McGregor, H. A. (1999). Test anxiety and the hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 79,628-644.
Elliot, A., & McGregor, H. A. (2001). A 2×2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80 (3),501-519.
Elliot, A., & Thrash, T.M. (2001). Achievement goal and the hierarchical model of achievement motivation. Educational Psychology Review, 13 (2),139-156.
Elliot, A., McGregor, H. A., & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies, and exam performance: A meditational analysis. Journal of Educational Psychology, 91 (3),549-563.
Greene, B. A., & Miller, R. B. (1996). Influences on course performance: Goals, perceived ability, and self-regulation. Contemporary Educational Psychology, 21,181-192.
Harackiewicz, J. M., & Linnenbrink, E. A. (2005). Multiple achievement goal orientation and multiple pathway for learning: The impact of Paul pintrich. Educational Psychologist, 40 (2),75-84. 
Linnenbrink, E. A., Pintrich, P. R. (2002). Motivation as enable of academic success. School Psychology Review. 31 (3),313-327.
Meece, J. L., Blumenfeld, P. C., & Hoyle, R. H. (1988). Students’ goal orientations and cognitive engagement in classroom activities. Journal of Educational Psychology, 80,514-523.
Middleton, M. J., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An under explored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology, 89 (4),710-718. 
Midgley, C., Maehr, M. L., Hruda, L. Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, K. E., Gheen, M., Kaplan, A., Kumar, R., Middleton, M. J., Nelson, J., Roeser, R., & Urdan, T. (2000). Manual for Adaptive Learning Scales (PALS). Annarbor, MI: University of Michigan.
Miller, R. B., Greene, B. A., Montalvo, G. P., Ravindran, B., & Nichols, J. D. (1996). Engagement in academic work: The role of learning goals, future consequences, pleasing others, and perceived ability. Contemporary Educational Psychology, 21,388-422.
Miller, A. D., & Murdock, T. B. (2007). Modeling latent true scores to determine the utility of aggregate student perceptions as classroom indicators in HLM: The case of classroom goal structures. Contemporary Education Psychology, 32,83-104. 
Pintrich, P. R., & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82,33-40.
Pintrich, P. R., & Garcia, T. (1991). Student goal orientation and self-regulation in the college classroom. In M. L. Maehr & P.R. Pintrich (Eds.), Advances in motivation and achievement, 7, 371-402.
Reinek, W. M., Craway, C. M., Tucker, G. H., & Hall, C. (2003). Self-efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school student. Psychology in School, 40 (4),417-427.
Roeser, R., Midgley, C., & Urdan, T. (1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents’ psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88,408-422.
Ryan, A. M., & Pintrich, P. R. (1997). Should I ask for help? Adolescent perceptions of costs and benefits of help seeking in math class. Journal of Educational psychology, 89 (2),329-341.
Simons, J., Dewitte, S., & Lens, W. (2004). The role of different types of instrumentality in motivation, study strategies, and performance: Know why you learn, so youll know what you learn. British Journal of Educational Psychology, 74,343-360. 
Vermetten, Y.J., Lodewijks, H.G., & Vermunt, J.D. (2001). The role of personality traits and goal orientations in strategy use. Contemporary Educational Psychology, 26,149–170.
Wolters, Ch.A. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96,236-250.
Wolters, Ch. A., YU, S. L., & Pintrich, P. R. (1996). The relation between goal orientation and students’ motivational beliefs and self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 8,211-238.