نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
مقاله حاضر، با هدف شناسایی عامل‌های مؤثر بر گرایش دینی دانش‌آموزان، نگاشته شده و در نظر دارد راهکارهای عملی برای این موضوع ارایه نماید. روش تحقیق، پیمایشی بوده و برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته، تعداد434 نفر با شیوه نمونه‌گیری طبقه‌یی، از بین دانش‌آموزان نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر ارومیه، به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به پرسشنامه‌های تهیه شده، پاسخ گفته‌اند. بر اساس یافته‌های تحقیق که از طریق نرم افزارSPSS17حاصل آمده است، میزان گرایش دینی دانش‌آموزان، متوسط به بالا بوده و در این میان، متغیرهای «مذهبی بودن والدین، عملکرد متولیان امور مذهبی و عامل سیاسی»، بیش از سایر متغیرها بر گرایش دینی دانش‌آموزان، تأثیرگذار بوده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of Factors affecting on religious attitudes among students (Case study: secondary school students in UromiyehCity(

نویسندگان [English]

  • M. Abbas Zadeh
  • H. Kharatian Khamene
  • K. Abassi
  • M. Mobarak Bakhshayesh

چکیده [English]

 
 
The aim of present article is to identify factors that affect religious attitudes among students and to provide practical suggestions to deal with this issue. The research methods used in this study was survey and check the effects of dependent variable on the independent variable 434 high school students from among 36,718 students as the statistical community were selected by stratified random sampling. According to research findings (analyzed through Spss17), the depth and breadth of religious attitudes among students are desirable, and the variables such as having religious parents, performance of religious authorities and political factors were found to be more influential on religious attitudes of students than other variables.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious attitudes
  • religious parents
  • performance of religious authorities and social factors
بلالی، اسماعیل (1377). سنجش‌گرایش دینی دانش‌آموزان روزانه‌ی شهر تبریز و بررسی نقش یادگیری در آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
جدبابایی بهبهانی، زینب (1385). نقش شبکه‌های فردی در شکل‌گیری گرایش دینی دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.
خراطیان خامنه، حسن (1383). بررسی میزان گرایش دینی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز و عوامل مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
رفیع‌پور، فرامرز (1372). «سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی، تهران: مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی وزارت جهاد سازندگی.
سراج‌زاده، سیدحسین و مهناز توکلی (1380). بررسی تعریف عملیاتی دینداری در پژوهش‌های اجتماعی، نامه‌ی پژوهش، شماره 20 و 21، سال پنجم: صص 188- 159.
صباغ‌پور، علی‌اصغر (1373). بررسی نگرشهای سیاسی مذهبی جوانان ذکور تهرانی (17 تا 22 سال) وعوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
فردرو، محسن و رضوانی، اصغر (1381). دولت، مردم و همگرایی (مشارکت، توسعه و زمینه‌های گسترش مشارکت سیاسی)، منتخب مجموعه مقالات گردهمایی دولت و مشارکت مردمی‌، جلد دوم، تهران: آن.
فضایی، یوسف (1353). بنیانهای اجتماعی دین، تهران: چاپار.
قاضی طباطبائی، محمود و ودادهیر، ابوعلی (1376). بررسی و مطالعهی گرایش بهباروری و عواملمؤثر بر آن در میان نوجوانان شهر اردبیل، واحد پژوهش و تحقیقات استانداری. 
کرچ دیوید، کراچفیلد ریچارد و بلاکی اجرتون (1374). فرد در اجتماع ،ترجمه محمد رضائی، تهران: انتشارات فرانکلین.
کلاین‌برگ، اتو (1351). روانشناسی اجتماعی، ترجمه علیمحد کاردان، تهران: فرانکلین.
کوزر، لوییس (1368). زندگی و اندیشهی بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
گوستاویونگ، کارل (1352). روانشناسی و دین، ترجمه فؤاد روحانی، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
مرجایی، سید هادی (1380). بررسی اعتقادات دینی و جهت‌گیری سکولاریستی و بنیادگرایی در بین جوانان دانشگاهی، نامه پژوهش، شماره 20 و 21، سال پنجم: صص 188 ـ 159.
ملکی، امیر (1375). بررسی رابطهی پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده با گرایشهایارزشی نوجوانانذکور تهران، دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامهی کارشناسی ارشد.
یوسفی اشکوری، حسن (1373). روش‌شناسی دین، مجله‌ی فرهنگ و توسعه، شماره‌های 13و 14، سال سوم، مهر و آبان.
 
Adamczyk, A. (2009). Socialization and Selection in the Link between Friends' Religiosity and the Transition to Sexual Intercourse,Sociology of Religion.Washington: Spring 2009. 70 (1), 5-27.
Alwi, A. (2003). Intrafamilial relationship, parental behaviour and religiosity in youth violence among Malay males. Unpublished Master’s thesis, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur.
Cornawall, M., & Tomas, D. L. (1990). Family, religion, and personal communities: Examples from Mormonism. Marriage and Family Review, 15, 229–252.
Erickson, J.A. (1992). Adolescent religious development and commitment: A structural equation model of the role of family, peer groups, and educational influences. Journal for the Scientific Study of Religion, 31, 131–152.
Hedstrom, P.(2005), Dissecting the Social on the principles of Analytical Sociology, Cambrridge press.
Hood, R. W., JR., Spilka, B., Hunsber, B., & Gorsuch, R. (1996). The psychology of religion: An empirical approach(2nd ed.). London: The Guilford Press.
Loewenthal, K. M. & Cinnirella, M. (1999). Different Cultural–Religious Groups in Great Britain Interventions for Depression and Schizophrenia among Women Beliefs about the Efficacy of Religious, Medical and Psychotherapeutic, Transcultural Psychiatry, 36, 491-504.
Luckman, T.(1967). The invisible religion. NewYork: Mac Milan.
Shah, A. A. (2004). Self-Religiosity, Father’s Attitude and Religious Education in the Moral Behaviour of Adolescents, Psychology Developing Societies, 16, 187(http://pds.sagepub.com).
Urry, J. (2000). Sociology Beyond Societies, Mobilization for Twenty first Century, london & Newyork. Routledge.