نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جوّ مدرسه‌ها با گرایش به کارآفرینی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهر اهواز است. با توجه به ماهیت تحقیق، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه‌های آماری مشتمل بر 162 کارمند مدرسه و 181 دانش‌آموز است که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی و خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی جوّ سازمانی ([1]OCDQ) و پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی روحیه‌ی کارآفرینی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، و از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نتیجه‌ها نشان داد که شاخص‌های روحیه‌ی کارآفرینی (خلاقیت، عزت نفس، انگیزه‌ی پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده نگری و ریسک پذیری) در دانش آموزان از حد میانگین بالاتر است. همچنین بین برخی شاخص‌های جوّ سازمانی (یعنی صمیمیت، عدم جوشش، بازدارندگی) با روحیه‌ی کارآفرینی در سطح 05/0p< رابطه‌ی معناداری وجود دارد. اما بین سایر شاخص‌های جوّ سازمانی (یعنی روحیه‌ی کناره‌گیری، نفوذ، تأکید بر تولید، مراعات) با روحیه‌ی کارآفرینی رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the role of organizational climate on the entrepreneurial spirit of Ahvaz high school students

نویسندگان [English]

  • M.M Bahramzadeh
  • B. Bavarsad
  • M. Jafarpour

چکیده [English]

 
 
The main goal of this study was to investigate the relationship between school climate and the tendency toward entrepreneurship in senior high school and pre-university schoolboys of Ahvaz. The method of research, with respect to its nature, is a description of correlation type. Statistical samples include 162 school employees and 181 students who were selected through stratification and multi stage clustered sampling. Two questionnaires of organizational climate (OCDQ) and the researcher made questionnaire of entrepreneurial spirit were used for data collection. Data analysis was done by the SPSS software at two levels of descriptive and inferential statistics. The results revealed that entrepreneurial spirit indices (creativity, self-esteem, advancement motivation, internal control source, foresight and risk taking) are above average in students. Furthermore, there is a significant relationship between some of the indices of organizational climate i.e. (sincerity, lack of enthusiasm, prevention) and the entrepreneurial spirit at the level of p < 0/05. However there is no meaningful relationship between other indices of organizational climate i.e. (spirit, isolation, influence, emphasis on production, observance) and the entrepreneurial spirit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • entrepreneurial spirit
  • school climate
  • student