نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
هدف اصلی این مقاله بررسی ضرورت آموزش و توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی برای دانشجویان رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارایه ی الگوی آموزشی مناسب با اتکا به نظر خبرگی متخصصان می‌باشد. برای این منظور پرسشنامه‌یی تهیه و پس از تعیین روایی صوری و محتوایی و اطمینان از پایایی آن، داده‌ها از نمونه‌های مورد مطالعه 95 نفر (شامل 63 نفر دانشجو و 32 نفر عضو هیأت علمی) که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی انتخاب شدند، جمع‌آوری شد. این داده‌ها با توجه به سؤال‌های تحقیق و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، درصد و فراوانی) و آمار استنباطی (چون آزمون  (Tتک نمونه‌یی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه‌ی بدست آمده نشان داد که آگاهی دانشجویان از مبانی و مفاهیم کلیدی و مهارت‌های کارآفرینی در سطح پایین می‌باشد. و بر همین مبنا، اعضای هیأت علمی بر ضرورت آموزش کارآفرینی تأکید داشتند. الگوی آموزشی مناسب برحسب مؤلفه‌ی هدف‌های آموزش کارآفرینی، طول دوره و شکل نظام، محتوای درسی، شیوه‌های آموزش با استفاده از نظر اعضای هیأت علمی اعتباریابی شد. در نهایت بر اساس یافته‌های تحقیق، برنامه‌ی درسی کارآفرینی برای دانشجویان رشته‌ی مدیریت آموزشی پیشنهاد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An assessment of the necessity of Training and Scientific development of entrepreneurship skills in students of educational administration at MA level.

نویسندگان [English]

  • A. Izadi Yazdanabadi
  • M. Fadaei Shahab

چکیده [English]

 
 
 
The main goal of this research was to study the need of training and scientific development of entrepreneurship skills in the field of educational administration. For this purpose, a questionnaire was prepared and after establishing the content validity and securing the reliability of the questionnaire, data were collected from a sample comprising 95 people selected by simple random sampling method. These data were analyzed based on research questions using both descriptive and inferential statistics methods like two sample t-test and one independent sample test. The findings showed that the student's knowledge of principles, key concepts and skills of entrepreneurship are inadequate. Finally, based on research findings, it is suggested that entrepreneurship curriculum in the field of educational management should be implemental so that students' understanding of scientific and technical knowledge is boosted before entering the work community.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Training
  • Curriculum
  • content of entrepreneurship courses