نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
 
 
 
 
 
 
هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی، و جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 87-88 است. برای اجرای پژوهش تعداد 400 نفر نمونه از بین کلیه‌ی دانشجویان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌یی تصادفی متناسب با حجم انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌ی سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی است که پایایی آن 92/0 و روایی همزمان آن 74/0 گزارش شده است. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش عبارتند از: قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز از حد متوسط بالاتر بوده و بر اساس متغیرهای جنسیت، سال تحصیلی، دانشکده و گروه‌های پنجگانه‌ی (علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی، کشاورزی و هنر) تفاوت معناداری نداشته است. اما بین قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان گروه‌های پنج‌گانه‌‌ی بالا در خرده مقیاس‌های نیاز به پیشرفت و تحمل ابهام، تفاوت معنادار مشاهده شده است. همچنین به زعم دانشجویان بین خرده مقیاس‌های کارآفرینی تفاوت معنادار وجود دارد. ضمن اینکه آموزش کارآفرینی در پرورش قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز مؤثر نبوده است، 84/0 آنان به کار کردن در کنار درس خواندن ابراز تمایل کرده‌اند.
 
 
 
 
 
 
 


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of entrepreneurship capabilities of the students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسنده [English]

  • N. Raadi Afsooran

چکیده [English]

 
 
The purpose of the present research was to studyentrepreneurship capabilities of the students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The method used was descriptive (survey).The Statistical population comprised all undergraduates students of ShahidChamranUniversity in the academic year 1387-88. A sample of 400 students were selected from this population by using stratified random sampling. The tool of data gathering was Questionnaire of Personality Characteristics Measurement of Iranian Entrepreneurs, which has a reported reliability of 0.92 and a concurrent validity 0.74. The Main Findings of this research are as follows: Entrepreneurial capabilities of ShahidChamranUniversity students was found to be above average and based on variables of gender, academic year, and faculty across the five academic groups (Humanities, Science, Engineering, Agriculture and Art) was pinned down. But some significance differences in the subscales of achievement need and ambiguity tolerance were observed among the students of the 5 academic groups. Also based on the students' beliefs there were significant differences among the entrepreneurship subscales. At the same time, the students believed that entrepreneurship training was useless. Finally, 84% of the students expressed their desire work alongside of studying.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • entrepreneurship capabilities
  • Shahid chamran university of Ahvaz
  • undergraduates