نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 به منظور انجام تحقیقی پیمایشی درباره‌ی نگرش دبیران مقطع متوسطه‌ی استان خوزستان در مورد اثر جشنواره‌ی روش‌های فعّال تدریس بر بهبود کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال 1385- 1386، 324 نفر از دبیران درس‌های ادبیات فارسی، عربی و زمین‌شناسی پرسشنامه‌یی با 42 گویه و 5 خرده مقیاس فرعی را تکمیل نمودند. 8/37 درصد از نمونه‌ی آماری تحقیق (125 نفر) شامل تمامی دبیران شرکت‌کننده در جشنواره‌های سالیانه‌ی روش‌های تدریس بودند؛ و حدود 60 درصد باقیمانده (199 نفر) نیز دبیرانی بودند که در جشنواره شرکت نکرده، به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی انتخاب شدند. نتیجه‌ی تحقیق نشان داد که بین نگرش دو گروه دبیران درباره‌ی اثر جشنواره بر کیفیت آموزش تفاوت معناداری وجود ندارد. دبیرانی که در جشنواره‌ها شرکت داشتند، معتقد بودند که حمایت‌های سازمانی کافی نیست؛ و تفاوت نگرش آنها با سایر دبیران در این مورد معنادار بود. به استثنای درس عربی، تفاوت معناداری بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس‌های ادبیات فارسی و زمین‌شناسی در دو گروه نمونه‌ی آماری تحقیق مشاهده نشد. بر اساس یافته‌ها، رابطه‌ی مثبت و معناداری بین متغیر‌های مهارت معلمان، تعهد معلمان و پیشرفت تحصیلی فراگیران وجود دارد؛ و فقط متغیر نگرش معلمان نسبت به حمایت سازمانی قادر است پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی نماید. (155/0= b و 01/0≥ p
 
 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of the active teaching methods' festival on Instruction quality and students' achievement: A study about Khuzestan teachers' attitudes (2006-2007)

نویسندگان [English]

  • A. Parsa
  • T. Nakhoda
  • S.M. Marashi

چکیده [English]

 
 
           
 
 
 
For conducting a survey about the attitudes of the teachers in the secondary education of Khuzestan about the effects of the festival of active teaching methods on Instruction quality and students’ academic achievement, 324 teachers completed a questionnraire with 42 items and 5 sub-scales. 37/8 (N=125) percent of them were all the teachers who had participated in annual festival of active teaching methods and the rest of them (N=199) had not participated and were selected by categorial random sampling method. The results indicate that: 1- There is not significant differences between the attitudes of the two groups about the festival's effects on the Instruction quality. 2- The teachers who participated in the festival, believed that the organizational supports are inefficient and this difference between two groups is significant. 3- There is no significant difference between the students’ academic achievement in the two groups of research sample. 4- There are significant and positive correlations between variables such as teachers’ skills, teachers’ commitment and students’ academic achievements. 5- Only the attitudes of teachers about organizational supports can predict the students’ academic achievement (b= .155, p>.01).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual festival of active teaching
  • teachers’ commitment
  • teachers’ skill
  • students’ academic achievement
  • instruction quality