نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی با متغیر میانجی تعهد سازمانی با بیگانگی از کار در مدیران مقطع متوسطه‌ی شهر شیراز انجام شد. نمونه‌ی مورد بررسی ٤١٢ مدیر بودند. که ٢٣٤ نفر از آنها به پرسشنامه‌های ارسالی جواب دادند. چهار پرسشنامه‌ی فرهنگ سازمانی دنیسون، تعهد سازمانی مایر و آلن، کیفیت زندگی کاری والتون و کاسیو و بیگانگی از کار محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به مبانی نظری، نمونه‌‌یی ارایه شد که یافته‌های پژوهش، مدل را تأیید نمود و نتیجه‌‌ی تحلیل مسیر نشان داد که رابطه‌ی منفی و معنی‌داری بین متغیر فرهنگ سازمانی با بیگانگی از کار، بین متغیر فرهنگ سازمانی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی، و بین کیفیت زندگی کاری و بیگانگی از کار با متغیر میانجی تعهد سازمانی وجود دارد. بین متغیر کیفیت و تعهد نیز رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری به‌ دست آمد. با انجام تحلیل مسیر، فرهنگ سازمانی پیش‌بینی‌کننده‌ی قوی‌تری برای کاهش بیگانگی از کار در سازمان‌های آموزشی شناخته شد.
 
 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of relationship between organizational culture, quality of work life, organizational commitment and work alienation in educational administrators of secondary schools in Shiraz

نویسندگان [English]

  • F. Mostafavi rad
  • M.R. Behrangi
  • M. Asgarian
  • V. Farzad

چکیده [English]

 
   
 
 
 
The main purpose of this research was to study the relationship between Organizational Culture (OCU) Quality of Work Life QWL (exogenous variables), Organizational Commitment (OCO, intermediate variable) and Work Alienation (WA) (endogenous variable). The sample consisted of 234 managers of secondary schools in Shiraz. Four were used, Denison Questionnaire for OCU, Walton and Casio Questionnaire for QWL, Allen and Mayer Questionnaire for OCO and researcher made questionnaire for WA. The direct, indirect and total effects of variables showed that there are: A negative and significant relationship between: (a) OCU and WA, (b) OCU and WA with intermediatory of OCO, and (c) QWL and WA; and a significant and positive relationship between QWL and OCO. The final result of path analysis suggested that OCU is a stronger predictor of WA in secondary schools administrators in Shiraz.
 
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work alienation
  • organizational culture
  • Quality of work life
  • organizational commitment
  • educational administrators
  • Path analysis