نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 هدف این پژوهش شناخت عامل‌های مؤثر در افت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ در درس ریاضی است. روش: این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور تعداد 152 نفر (98 نفر دانش‌آموز و 54 نفر مدیر و معلم) با روش نمونه‌گیری طبقه‌یی تصادفی انتخاب شد. داده‌ها به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی محقق ساخته علل افت تحصیلی ریاضی به دست آمد. داده‌ها با آزمون 2c تحلیل شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که: 1-  عامل‌های مربوط به فرد (عدم برنامه‌ریزی صحیح، کم کاری و تلاش کم، ترس و اضطراب از ریاضی، تلقین مشکل بودن درس ریاضی، پایه‌ی ضعیف ریاضی، عدم آشنایی دانش‌آموز با روش صحیح مطالعه‌ی ریاضی).
2-  عامل‌های مربوط به آموزشگاه (بی‌توجهی معلمان، عدم حل تمرین‌های کتاب ریاضی، عدم تدریس تمامی مطالب ریاضی، خلق و خوی نامناسب معلم، سهل انگاری معلم، رفتار نامناسب معلم، تأخیر در تشکیل کلاس‌ها) 3-  عامل‌های مربوط به خانواده (بی توجهی والدین، عدم برقراری رابطه‌ی صحیح و دوستانه با دانش‌آموز، ممانعت والدین از تحصیل، دوری از خانواده، فقر اقتصادی خانواده، اشتغال دانش‌آموزان) در افت تحصیلی درس ریاضی مؤثر است. تلویح یافته‌های پژوهش برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت، توجه به نقش این عامل‌های در پیشگیری از افت تحصیلی ریاضی است.
 
 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of factors affective in academic drop out of mathematic high school student

نویسندگان [English]

  • M. Yarmohammadi vasel
  • H.R. Maghami

چکیده [English]

 
 
Objectives: The purpose of this study was identified and factors associated with academic drop-out in mathematic of high school. Method: study method was discriptive and survey study, in this study, the subjects was recruited from Sardrood Area of Hamedan province. Research Statistics universe constitutes of all students with academic drop-out in mathematic (their mathematic scores was low than 10). Samples are chosen as classified sampling. This study conducted among 152 persons (98 students and 54 teachers). The instruments used for data collection were a academic drop out Inventory. Data was analyzed using chi square Test. Results: This study revealed that factors of individual, family and schools associatedwith academic drop out of mathematic (P < 0.05). Discussion: The findings support some important factors which could affect in academic drop out of mathematic of high school.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic drop out
  • mathematic
  • High School