نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
این مقاله نقش متغیرهای خودپنداره‌ی خواندن دانش‌آموز، فعالیت‌های اولیه‌ی سواد آموزی و نگرش دانش‌آموزان و والدین به خواندن، در عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی بر اساس داده‌های مطالعه‌ی پیرلز 2006 را مورد بررسی قرار داده است. نمونه‌ی آماری استفاده شده پس از پالایش، 5179 دانش‌آموز (2767 پسر و 2412 دختر) چهارم ابتدایی بوده است که در آزمون پیرلز 2006 شرکت کرده بودند. مقیاس‌های مورد استفاده شامل پرسشنامه‌ی زمینه‌یابی یادگیری خواندن برای متغیرهای نگرش والدین به خواندن و فعالیـت‌های اولیه سواد آموزی، پرسشنامه‌ی دانش‌آموز برای متغیر خود پنداره خواندن، و نمره‌ی کلی سواد خواندن بر اساس مدل راش بود. که به روش تحلیل مسیر، اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیر نگرش والدین به خواندن (متغیر برونزا) بر فعالیت‌های اولیه سوادآموزی، نگرش دانش‌آموز به خواندن و خود پنداره خواندن دانش‌آموز (متغیرهای درونزا) مورد بررسی قرار گرفت. پس از تأیید مدل‌های اندازه‌گیری متغیرهای نهفته و برازش مدل تابع ساختاری، نتایج نشان دادند که مدل مورد آزمون، برازش مناسبی با داده‌ها دارد. تمامی اثرات متغیر نگرش والدین به خواندن بر سایر متغیرهای درون‌زا تأیید شد. هم چنین تمامی اثرات متغیر فعالیت‌های اولیه‌ی سواد آموزی بر سایر متغیرهای درون‌زای پژوهش معنی‌دار به دست آمد. هیچ‌کدام از اثرات
متغیر نگرش دانش‌آموز به خواندن بر عملکرد سواد خواندن معنی‌دار نبود. برای مشخص کردن برابری مدل‌های پسران و دختران، از آزمون برابری مدل‌ها استفاده شد که نتایج نشان دادند که از 8 مسیر موجود در مدل، 4 مسیر تفاوت معنی‌دار دارند که عبارتند از: خودپنداره خواندن دانش‌آموز به عملکرد سواد خواندن، نگرش خواندن والدین به فعالیت‌های اولیه سوادآموزی، فعالیت‌های اولیه سوادآموزی به خودپنداره خواندن و نگرش خواندن دانش‌آموز به عملکرد سواد خواندن.
 
 
 


                                                                        


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The roles of the variables of student attitude student self-concept and preparatory literacy teaching activities on the prediction of the reading performance of the Iranian 4 th grade students

نویسندگان [English]

  • M, Namdari Pezhman
  • A. Kiamanesh
  • A. Karimi

چکیده [English]

 
 
                                    
 
This article reports the results of a study on the role of students' reading self-concept, preparatory literacy activities, student and parent attitude to ward reading on reading literacy performance based on PIRLS 2006 data. Data from 5179 fourth grade Iranian students (2767 boys and 2412 girls) who participated in PIRLS 2006 were analyzed using the path analysis. The scales used in this study are taken from reading background questionnaire for parents' attitude to ward reading and primary literacy activities variables, student questionnaire for reading self concept and student attitude to reading variables, and reading literacy total scores based on Rasch model. Findings show that the model under examination has goodness of fit with data. All effects of parents' attitude to reading on other endogenous variables were confirmed. In addition, all effects of primary literacy activities on other endogenous variables were found to be significant. None of the effects of student's attitude to ward reading on reading literacy performance was significant. In order to distinguish equality of boys’ and girls’ models, testing of the equality of models was used. Results demonstrated that out of 8 paths in models, differences of 4 paths were significant. These paths were: student's reading self-concept to reading literacy performance, parents' attitude to reading to primary literacy activities, primary literacy activities to student's reading self-concept, and student's attitude to reading to ward reading literacy performance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading literacy
  • attitude to reading
  • reading self-concept
  • primary literacy activities
  • PIRLS 2006 scale