نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
اهداف پیشرفت به عنوان بازنمایی شناختی دلایلی که افراد برای درگیر شدن در تکالیف تحصیلی دارند و استانداردهایی که افراد برای قضاوت یا ارزیابی عملکردشان استفاده می‌کنند، اشاره دارد. پژوهش‌های اخیر روی هدف پیشرفت بر اثرات عوامل محیطی تأکید نموده‌اند که بر باور‌ها و گرایش‌های هدف دانش‌آموزان اثرگذارند. این پژوهش، ادراک دانش‌آموزان از تأکید معلمان و والدین بر جهت‌گیری هدف پیشرفت و رابطه‌ی این اهداف با جهت‌گیری هدف شخصی و راهبرد‌های مقابله‌ای را مورد مطالعه قرار داد. جامعه‌ی آماری پژوهش دانش‌آموزان ناحیه 4 شهر تبریز بودند. 250 نفر از دانش‌آموزان سال اول دبیرستان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های هدف پیشرفت تصوری والدین، هدف پیشرفت تصوری معلمان، هدف پیشرفت شخصی دانش‌آموزان و راهبرد‌های مقابله‌ی تحصیلی به منظور جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها به کمک نرم افزار AMOS و با روش تحلیل مسیر انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد جهت‌گیری هدف پیشرفت عملکرد‌گرایی دانش‌آموزان از طریق جهت‌گیری عملکردگرایی والدین و معلمان به صورت توأمان پیش‌بینی می‌شود، در حالی که هدف پیشرفت تبحرگرایی دانش‌آموزان فقط از طریق هدف تبحر‌گرایی والدین پیش‌بینی می‌شود. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که راهبرد‌های مقابله‌ای مثبت تحصیلی دانش‌آموزان از طریق جهت‌گیری تبحر‌گرایی و روش‌های مقابله‌ای انکار، فرافکنی و فقدان مقابله از طریق جهت‌گیری عملکرد‌گرایی پیش‌بینی می‌شود. جنبه‌ی کاربردی پژوهش حاضر این است که در پژوهش‌های آینده نقش فرایند‌های درون خانواده بر اهداف پیشرفت دانش‌آموزان و نقش آنها برای رشد رفتار‌ها و باور‌های سازگارانه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Achievement goals and academic coping strategies in students: The roles of perceived parent and teacher goal emphases

نویسندگان [English]

  • R. Badri Gargari
  • R. Ahmadian

چکیده [English]

 
 
 
 
Achievement goals have been described as cognitive representations of both children’s reasons for engaging in academic tasks and the standards that will be used to judge or evaluate their performance. Recent research on achievement motivation has focused on the effects of environmental factors affecting students’ motivational beliefs and goal tendencies. This research examines students’ perceptions of the achievement goals parents and teachers emphasize for them in academics, and the relation of these goals to students’ personal achievement goals and coping strategies. 250 students were selected through cluster random sampling method. The instruments employed in the study were Perceived Parent Goal Emphasis, Perceived Teacher Goal Emphasis, Academic Goal Orientation Questionnaire and the Academic Coping Inventory. Data were analyzed by AMOS software and through path analysis. Student’s performance-approach orientation was strongly predicted by perceived parental performance emphasis and perceived parental performance emphasis where as student’s mastery orientation was not significantly predicted by perceived teacher mastery emphasis. In addition, it was found that positive coping strategies are also substantially predicted by children’s mastery orientation and projective coping, denial, non-coping are positively predicted by children’s performance-approach orientation. Implications of this research for future research. Is that more attention should by Paid to the roles played by inner family processes on children’s perceived achievement goal and their adaptive beliefs and behaviors in schools, are discussed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement goal
  • perceived parental performance emphasis
  • Coping Strategies
  • mastery orientation and performance-approach orientation