نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
 
 
 
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف اخلاقی و رابطه‌ی آن با رشد قضاوت اخلاقی در بین دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر بندرعباس انجام گرفته است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر بندرعباس است، که تعداد 394 نفر به روش تصادفی– طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه‌ی اول که مربوط به تعیین میزان تحقق اهداف اخلاقی آموزش و پرورش است، از نوع محقق ساخته است و پرسشنامه دوم پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT) است که برای اندازه‌گیری قضاوت اخلاقی مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و آمار استنباطی آزمون t و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اهداف اخلاقی آموزش و پرورش در پایه‌ی پنجم در شهر بندرعباس در سطح مطلوب تحقق یافته است. اگر چه همه‌ی اهداف در حد مطلوبی تحقق یافته است اما میزان تحقق آنها یکسان نیست و رتبه‌های متفاوتی دارند. بدین ترتیب، آن اهدافی بیشتر تحقق یافته که مدرسه و خانواده در زمینه‌ی آموزش آن بیشتر با یکدیگر توافق و همکاری داشته‌اند. همچنین یافته‌ها نشان داده است که بین میزان تحقق اهداف اخلاقی و قضاوت اخلاقی در سطح 05/0 رابطه معنی‌دار وجود دارد. اما تحلیل یافته‌ها به تفکیک اهداف نشان می‌دهد که از بین 21 هدف اخلاقی 7 هدف با قضاوت اخلاقی رابطه ندارد. بررسی محتوای این هفت هدف، نشان می‌دهد که این اهداف تحقق‌شان بیشتر تحت تأثیر الگوی فرزند پروری خانواده و روش کنترل و برقراری انضباط در مدارس است.
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of the extent of educational ethical goals achievement and its relation to moral judgment among students of fifth grade elementary school in Bandar Abbas city

نویسندگان [English]

  • H Zainalipour
  • E Zaree
  • S.H. Mozafari saleh

چکیده [English]

 
                                 
 
The main propose of this study is to survey the extent of approved educational ethical goals achievement and its relation to moral judgment among students of fifth grade elementary school in Bandar Abbas. Research method is descriptive-survey and correlation study. Research population consisted of all fifth grade students of Bandar Abbas and a sample of 394 students were chosen by cluster sampling. Two questionnaires were used for data gathering. The first questionnaire made by researchers was ethical goals achievement questionnaire and the second one was moral judgment questionnaire (MJT). Descriptive statistics including the computation of mean, standard deviation and Pearson correlation and inferential statistics involving T and Friedman tests were used to analyze the data. The findings indicate that the approved ethical goals have been achieved by 5th –grade student at a desired level in Bandar Abbas primary education. Although all goals have been achieved at the desired level, their achievement levels differ and their ranks vary. In effect, the goals with respect to which there were consensus and cooperation between home and school showed a higher level of realization. Results also show significant relationship between the levels of moral judgments and ethical goals at 0.05. But out of the twenty one moral goals only seven goals didn't have relation to moral judgments. The Content of these seven goals shows that they are influenced by parents' child rearing style and school's control and discipline.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethical goals
  • moral judgments
  • Education
  • Elementary school