نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سبک‌های رهبری، سبک‌های تصمیم‌گیری و اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی ادراک شده‌ی دبیران آموزش و پرورش است. روش پژوهش همبستگی از نوع علّی و شیوه‌ی نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است که نهایتاً تعداد 363 نفر بطور تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه‌ی عدالت سازمانی، سبک رهبری باس، سبک تصمیم‌گیری و اعتماد سازمانی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. بطور کلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد سبک رهبری تحولی به تنهایی 48 درصد واریانس عدالت را تبیین می‌کند. براساس ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش سبک تصمیم‌گیری جامع میزان عدالت 584/0 واحد افزایش می‌یابد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اعتماد به سازمان به تنهایی 5 درصد واریانس عدالت تعاملی را تبیین می‌کند. با ورود اعتماد به مدیر میزان واریانس تبیین شده به 13 درصد و با ورود اعتماد به همکاران به 18/0 درصد افزایش می‌یابد. بطور کلی مدل معادله‌ی ساختاری نشان می‌دهد، شاخصGFI برابر با 95/0 و شاخص AGFI برابر با 8/0 بوده که حاکی از برازندگی مدل تجربی پژوهش می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the relationship between decision making styles, leadership styles and organizational trust with perceived organizatinal justice toward obtaining an adjusted model for use in Esfehan City's education

نویسندگان [English]

  • F. Shafiepour Motlagh
  • P. Jafari
  • M.H. Yarmohammadian
  • A. Delavar

چکیده [English]

 
                       
                         
 
The main purpose of this research was to determine the model of relationship between leadership styles,decision making stlyles  and organizational trust with teachers' perceived organizational justice. The method of study was correlational. The statistical population consisted of all high school teachers of Iran's cental province of Esfehan. The data-gathering instruments comprised 4 questionnaires: Organizational Justice,Bass Leadership Styles, Decision-making Styles and Organizational Trust.The results indicated that transformational leadership by itself can explain 48% of justice variance. Based on B coefficient, proportional to an increase of one unit of comprehensive decision making, organizational justice increases by.584 unit. Further, the results show that trust in the organiztion by itself explains only 5% of the interactional justice variance, whereas with the inclusion of trust in administration and trust in colleagues, this figure rises to 13% and 15%, respectively. On the whole, the structural equation model indicates that the GFI index is .95 and that of the AGFI is .80, which bear witness to the goodness of fit of the experimental model of this reseach.
 
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership style
  • decision making style. organizationl trust/justice