نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس علاقه به رشته‌ی تحصیلی در دانشجویان انجام شده است. بدین منظور بر اساس متون مربوطه و طرح سؤال باز به تعدادی از دانشجویان و اساتید، یک پرسشنامه‌ی مقدماتی با هدف سنجش میزان علاقه به رشته‌ی تحصیلی در دانشجویان تهیه شد. پس از آن تعداد 280 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های شهید چمران و جندی شاپور اهواز (رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه، فنی- مهندسی و پزشکی) در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برگزیده شدند و پرسشنامه‌ی مقدماتی 44 ماده‌ای را تکمیل کردند. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله‌ی نرم افزار spss با روش تحلیل عوامل یک مقیاس 29 ماده‌ای شامل سه عامل به دست آمد. عامل اول علاقه‌ی درونی با 16 ماده، عامل دوم اختیار و پایداری با 6 ماده و عامل سوم منزلت اجتماعی با 7 ماده نامگذاری شد. اعتبار مقیاس که از طریق همبسته نمودن نمره‌ی کل با یک سؤال که بیانگر علاقه‌ی کلی به رشته‌ی تحصیلی می‌باشد به دست آمد، رضایت‌بخش است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (95/0) می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی قابلیت آن برای کاربرد در پژوهش‌های علوم تربیتی، روان‌شناختی و مشاوره است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and validation of a scale for the Academic Field Interest of university students.

نویسندگان [English]

  • Y. Zargar
  • N. Tahmasebi
  • I. Davoodi

چکیده [English]

 
 
                                
 
                                       
 
Abstract
The aim of this study was to construct and validate a scale for the Academic Field Interest of university students. An elementary scale consisting of 44 items about this field was administered to 280 subjects randomly selected via multistage cluster sampling from among male and female students of Shahid Chamran university and Jundi Shapur University of medical sciences Ahvaz (fields consisting of human sciences, basic sciences, engineering- technical sciences and medicine). Factor analysis of the data yielded formation of a 29-item scale entitled Academic Field Interest Scale (AFIS) comprising three factors. The first factor with 16 items was entitled Inner Interest, the second factor with 6 items option and persistence and the third factor with 7 items social prestige. The validity and reliability (as measured by Cronbach Alpha .95) were found to be satisfactory.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Field Interest Scale
  • Internal Interest
  • option and persistence
  • social prestige