نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی عملکرد شناختی، عاطفی و روانی– حرکتی با توجه به ارزشیابی کمی و توصیفی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم مدارس ابتدایی شهر دزفول است. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی شهرستان دزفول بود. حجم نمونه شامل 50 کلاس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی و 50 کلاس مشمول ارزشیابی کمی است که به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزارهای ‌اندازه‌گیری عبارتنداز: 1- آزمون‌های عملکرد تحصیلی ریاضی، علوم و زبان فارسی. 2- ابزارسنجش ویژگی‌های عاطفی شامل: پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی در مدرسه و پرسشنامه‌ی عکس‌العمل دانش‌آموزان نسبت به کلاس و مدرسه. 3- مقیاس‌های درجه‌بندی علوم و ریاضی برای سنجش ویژگی‌های روانی– حرکتی. در تحلیل داده‌ها از روش آماری آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که اگر چه دانش‌آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی عملکرد بالاتری داشتند؛ ولی در آزمون ریاضی و زبان فارسی تفاوت معنی‌دار نبود. همچنین نمرات طرح توصیفی در متغیرهای عاطفی شامل کیفیت زندگی در مدرسه و عکس‌العمل دانش‌آموزان نسبت به کلاس و مدرسه به طور معنی‌داری با 05/0=α بیشتر از نمرات دانش‌آموزان ارزشیابی کمی بود. در متغیرهای حوزه‌ی روانی- حرکتی عملکرد دانش‌آموزان طرح توصیفی به طور معنی‌داری با 05/0=α بیشتر از دانش‌آموزان ارزشیابی کمی بود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conduct a comparative study on cognitive, emotional and psycho-motor performance in terms of quantitative and descriptive Evaluation among second grade elementary students in the City of Dezfool

نویسندگان [English]

  • A. Farzanpour
  • M. Brumandnasab
  • M. Sanubari
  • A.A. Taibtaher

چکیده [English]

The purpose of this research was to conduct a comparative study on cognitive, emotional and psycho-motor performance in terms of quantitative and descriptive Evaluation among second grade elementary students in the City of Dezfool. The target population comprised all second grade classes in Dezfool from whim 50 classes of descriptive evaluation plan as well as 50 classes of quantitative evaluation plan were randomly selected through multi- phase cluster sampling method. Measurement instruments used were: (1) Mathematics Science and Persian language students achievement tests, (2) Quality Of School life (QSL) questionnaire and Students reaction questionnaire toward classroom and the school for the assessment of effective characters. (3) Science and mathematics rating scales for Psycho-motor characteristics assessment. Independent sample T-test was used to analyze the data gathered. The results showed that although students' performance in descriptive evaluation plan in cognitive variables was as the whole higher than the quantitative evaluation plan students. the difference in math and Persian language performance was not significant. The diffrence in science test was significant at α=0.05 leuel. Also the performance of students in descriptive evaluation plan on emotional variables such as quality of school life and students reaction toward classroom and school by α=0.05 was significantly higher than that of the students scores in quantitative evaluation. There were significant differences between two groups in terms of psychomotor domain variables and differences were in favor of students descriptive evaluation at α=0.05.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • Quantitative evaluation
  • cognitive domain
  • emotional domain
  • psycho-motor domain