نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازآموزی اسنادی بر عملکرد حل مسأله‌ی ریاضی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی است. پ‍ژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. آزمودنی‌ها شامل 20 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تبریز در سال 88-1387 بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در هر یک از گروه‌های آزمایش و گواه قرار گرفتند. از آزمون تشخیصی ریاضی ایران کی مت (1976) استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای برای بازآموزی اسنادی، آموزش داده شدند، در حالی که گروه کنترل به برنامه‌های عادی کلاسی خود ادامه دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد نمرات دانش‌آموزان گروه آزمایش در پس‌آزمون حل مسأله‌ی ریاضی نسبت به گروه کنترل بالاتر است. تفاوت دو گروه در سطح  01/0=α معنی‌دار بود.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of attributional retraining on math problem solving performance of boy students with math disability

نویسندگان [English]

  • .F Gholparvar
  • M.M. Mirnasab
  • E. Fathiazar

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of attributional retraining on math problem solving performance of students with math disability. The study was quasi-experimental using a pre-test-posttest design with control group. The subjects were 20 4th-grade students from TabrizCity in the academic year 1387/88 (2008/09) who were randomly selected via multi-stage cluster sampling and randomly placed in two experimental and control groups. The experimental group received an eight 45-minutes sessions attributional retraining whereas the control group continued with a conventional instruction. The results of covariance analysis showed that the experimental group had a significantly better performance than the control group (a=.01).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • math disability
  • math problem solving. attributional retraining