نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت نهاد امور پرورشی بر اساس مبانی معرفت شناختی آن است‏ْ‎‏ٌ. پرسش اصلی تحقیق این است که تأسیس این نهاد بر کدامین پیش‌فرض‌ها و مبانی معرفتی استوار بوده است؛ و اینکه این پیش‌ فرض‌ها تا چه میزان قابل دفاع هستند؟ این نوشته بر این است دو پیش‌ فرض اساسی مبنای تأسیس این نهاد بوده است که عبارتند از:1- استقلال حوزه‌های دانشی از حوزه‌های ارزشی، 2- استقلال مبادی دانشی، عاطفی و ارادی رفتار. بر اساس پیش‌فرض اول، در حوزه‌ی دانش آنچه مدنظر است واقعیت‌هاست، ولی حوزه‌ی ارزش‌ها مربوط به بایدها و نبایدهای زندگی است و میان این دو حوزه شکاف منطقی وجود دارد. بر اساس این پیش‌فرض کار انتقال دانش به دانش‌آموزان ماهیتاً متفاوت و مستقل از کاری است که به پرورش بُعد ارزشی و روحی و معنوی دانش‌آموزان می‌پردازد. بر حسب پیش‌فرض دوم، ادراک، میل و اراده، به عنوان عامل‌های مسئول رفتار‏، ماهیتاً از هم متمایز و نسبت به هم از استقلال برخوردارند. لذا نهادهایی که متکفل تقویت و پرورش این عامل‌ها هستند، متفاوت و از هم متمایز خواهند بود. یعنی بخشی از آموزش و پرورش مسئول حوزه‌ی دانش و بخشی دیگر، که در اینجا همان امور پرورشی خواهد بود، بر اساس پیش‌فرض اول مسئول حوزه‌ی ارزش‌ها‏، و بر اساس پیش‌فرض دوم مسئول حوزه‌های عاطفه و اراده می‌شود. در رابطه با پیش‌فرض اول، این نوشتار با اعتقاد به درهم‌تنیدگی دانش و ارزش نشان می‌دهد که جدایی نهاد پرورشی از نهاد آموزشی نادرست است و بر آن است که نهاد آموزشی علاوه بر مسئولیت تعلیم دارای مسئولیت تربیت نیز می‌باشد. در رابطه با پیش‌فرض دوم نیز مقاله بر این است که ساحت‌های معرفت، میل و اراده در هم تنیده بوده و تربیت مستلزم درگیری همزمان هر سه این ساحت‌هاست. لذا، نظام آموزشی- یا نظام تربیتی- باید علم، اخلاق و عمل، یا عقل، احساس و اراده را توأمان در نظر گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of the philosophical foundations of Fostering Department in Iranian Education System

نویسندگان [English]

  • H. Tabrizi
  • M. Safaie moghaddam
  • S.M. Marashi

چکیده [English]

In this study we argue that establishing fostering department in Iranian education system has been, and indeed is expected to be, based upon some philosophical presuppositions that work as foundations for decision making in this filed. we have tried to evaluate this department by discovering and examining its philosophical foundations. Two of these presupposition based on which we assessed the idea of establishing this department in education, that focuses its efforts on spiritual affairs, are as follows. 1- there is an unbridgeable gap between knowledge and value, and this is the reason why we need to establish two different sectors or departments in education system, one for educational affairs and the second for spiritual affairs. 2- the main factors responsible for actions, namely knowledge, want and the will, are different in their nature. So there is a need to make different sectors for these different factors to be developed. As we have argued, the first one has been rejected, and the second can only partly be right. After all, we have shown that since knowledge and value, on the one hand, and knowledge, want and will, on the other hand, are sides of one entity, there can not be a real distance and distinction between educational and fostering or spiritual affairs in education system.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • knowledge
  • Axiology
  • Iranian Education System