نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی ابعاد توانمندی نیروی انسانی در یکی از سازمان‌های مورد مطالعه‌ی کشور می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران و کارکنان مورد مطالعه در سال 89-88 بوده‌اند، که تعداد 220 نفر نمونه از بین کلیه‌ی مدیران و کارکنان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌ی محقق ساخته بر اساس مدل بنیاد توانمندسازی منابع‌انسانی ایران بوده که پایایی آن 94/0 و روایی آن 90/0 به دست آمده است. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش عبارتند از: الف) میزان توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه بر اساس معیارها و ابعاد مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران (رهبری، خط‌مشی و استراتژی، فرایند‌های توانمندسازی، ترغیب و تشویق، مشارکت، خلاقیت و نوآوری و نتایج کلیدی عملکرد) پایین‌تر از حد متوسط بوده است. ب) بین وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس بعد رهبری مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران در سازمان دولتی مورد مطالعه تفاوت وجود داشته است. ج) بین وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازی نیروی‌انسانی بر اساس بعد یادگیری مدل بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران در سازمان دولتی مورد مطالعه تفاوت وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dimensions survey of human resources empowerment in government organizations (Case of study of one of Irans Water and Electricity Organizations)

نویسندگان [English]

  • Y. Mehralizadeh
  • N. Radee Afsooran
  • A. Parsa
  • M.A. Moatamedi

چکیده [English]

The purpose of the present research was to study human resources empowerment dimensions in one of the Water and Electricity organizations of Iran. The research method used was descriptive, i.e. survey, and statistical population consisted of all managers and employees in 1388/89 (2009/2010). A Sample of 220 participants were selected Via stratified random sampling. A measurement instrument (questionnaire) was designed based on the criteria of Iran manpower empowerment institute model. The reliability and validity of the instrument were measured to be 0.946 and 0.904 respectively. The main findings of this research are: The rate of human resources Empowerment in the studied organization was found to be lower than average based on the criteria of Iran’s Manpower Empowerment Institute Model. Based on leadership dimension of Iran Manpower Empowerment Institute model, there is a gap between the status quo and the optimal target. Also a gap was found between the status quo and optimum based on the learning dimention of Iran’s Manpower Empowerment Inistitute model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • Empowerment
  • case study
  • water and electricity organization