نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف
مقاله حاضر بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
است. به منظور حصول به چنین هدفی، با انتخاب یک رویکرد کیفی بر مبنای روش توصیفی-
پیمایشی و با استفاده از مصاحبه
ی نیمه سازمانیافته با مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش
استان کردستان داده
های پژوهشی، جمعآوری و از طریق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار
گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع ادراکی، نگرشی و مهارتی (موانع فردی) و
کمبود منابع سازمانی، ناکارآمدی ساختار سازمان، ناکارآمدی فرهنگ سازمان، عدم
اثربخشی دوره
های
آموزشی، ناکارآمدی مدیریت عالی سازمان و مداوم نبودن نظارت و ارزشیابی (موانع زمینه
ای سازمانی)، از جمله موانع و مشکلات
عمده در اجرای استراتژی
های سازمان آموزش و پرورش استان کردستان میباشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Obstacles of Strategic Management Implementation in the Kurdistan’s Organization of Education: A Reflection on the Managers’ and Senior Experts’ Views

نویسندگان [English]

  • N. Azizi
  • S. Mohammadi

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify strategic implementation obstacles in the Kurdistan educational organization. Qualitative approach via semi structured interviewing was used to collect data.  Using theoretical sampling method, the organization’s Director General, his deputies and the organization’s senior experts were interviewed. Results showed that Kurdistan’s Organization of Education is confronting several obstacles when its strategic plans one implemented among which cognitive, attitude and skill- related obstacles (individual obstacles), insufficient organizational resources, ineffective organizational structure and culture, ineffective professional development training, ineffective leadership, and irregular supervision and evaluation (organizational obstacles) are remarkable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management
  • strategy implementation
  • obstacles