نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

جابه‌جایی شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت منابع انسانی در تمامی سازمان‌ها به‌خصوص نظام‌های آموزشی است. جابه‌جایی یا ترک شغل معلمان و مربیان آموزش و پرورش، هزینه‌های مستقیم (استخدام و آموزش و غیره) و غیر مستقیم زیادی را موجب می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی عوامل مرتبط با گرایش مربیان پرورشی به انتقال به حوزه‌ی آموزشی می‌باشد. روش تحقیق از نوع مطالعات ترکیبی و جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی مربیان پرورشی استخدام رسمی و پیمانی دوره‌ی متوسطه و راهنمایی استان همدان به تعداد 614 نفر می‌باشد؛ که تعداد 344 مربی پرورشی با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌‌ی محقق‌ساخته است که شامل 97 سؤال در طیف لیکرت و 2 سؤال باز‌پاسخ در انتهای پرسشنامه است. این تحقیق در صدد پاسخ‌گویی به چهار سؤال اساسی به شرح زیر است: 1- چه تعداد از مربیان تربیتی تمایل به انتقال به حوزه‌ی آموزشی (تدریس) دارند؟ 2- مهم‌ترین علل عدم تمایل مربیان پرورشی به ماندگاری در شغل پرورشی چیست؟ 3- کدام عامل مهمترین پیش‌بینی‌کننده در میزان تمایل به ماندگاری در شغل پرورشی است؟ 4- مربیان چه پیشنهادهایی برای پیشبرد مؤثر امور و کاهش جابه‌جایی شغلی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد 45 درصد از مربیان تمایل به انتقال به حوزه‌ی آموزشی دارند و در صورتی که امکان انتخاب مجدد شغل وجود داشته باشد فقط حدود 40 درصد دوباره همین شغل را انتخاب می‌کنند. همچنین بر اساس نتایج تحقیق بین وابستگی شغلی، تعهد سازمانی، ویژگی‌های شغل پرورشی (توان انگیزشی شغل پرورشی)، میزان امکانات پرورشی مدرسه، رضایت شغلی، سن و سابقه‌ی خدمت با میزان گرایش مربیان به انتقال به حوزه‌ی آموزشی (تدریس) رابطه‌ی منفی وجود دارد و ویژگی‌های شغل (توان انگیزشی شغل) مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده از میزان گرایش مربیان پرورشی به انتقال به حوزه‌ی آموزشی (تدریس) است. نتایج حاصل از تحلیل سؤال‌های باز‌پاسخ، نتایج داده‌های کمی را تأیید می‌نمایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting educator's tendency to job turnover and transfer to teaching in secondary and guidance schools

نویسنده [English]

  • A Khakpour

چکیده [English]

Job turnover is one of the most important challenges of human resources management in all organizations, especially in educational systems. Educators and teachers’ moving or leaving (job) causes many direct (reemploying, education and ...) and indirect costs into education systems. The purpose of this study was to investigate factors related to educators’ tendency to job turnover. A mixed research methodology was adopted in this study. The population included HAMEDAN province educators (N= 614) employed in high and guidance schools from whom a sample of 344 educators was randomly selected. Data collection tools, comprised a Likert style questionnaire with 97 close ended questions and 2 open ended questions at the end of the questionnaire. This study sought to answer four fundamental questions: 1- how many educators want to transfer to the field of teaching, 2- What are the educator's most important reasons to leave their job? 3- Which factor is the most important in predicting the amount of tendency to job turnover? 4- What suggestions do educators have for promoting a more effective managing of affairs and problems? The results indicated that 45 percent of educators opt for transfer to teaching positions. Given a second chance only 39 percent would choose this job. Research results showed job involvement, age, organizational commitment, job characteristics (job motivation), job satisfaction and school facilities have meaningful (negative) relations with educators’ tendency to changing their job. Job characteristics were shown to be the most valid independent variable in predicting tendency to job turnover among educators. Content Analysis of the open ended questions, confirmed the results of quantitative data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Job characteristics (Job motivation)
  • Job involvement
  • Job Satisfaction
  • Job Turnover
  • organizational commitment