نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمان ابتدایی راجع به ارزشیابی توصیفی و ابعاد مختلف آن اجرا گردید. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل دو گروه از معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی می‌باشد. گروه اول شامل 84 نفر معلم بود که در اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی همکاری داشتند و گروه دوم شامل معلمان خبره و با تجربه‌ی سطح شهر سنندج بود که بنا به ارزیابی‌های سازمان آموزش و پرورش از نظر تجربه، دیدگاه و رویکردهای آموزشی از برجستگی‌های حرفه‌ای بالایی برخوردار بودند. با توجه به محدود بودن جامعه‌ی آماری در هر دو گروه، از روش تمام‌شماری یا سرشماری بهره گرفته شد. در راستای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از یک پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته و مصاحبه‌ی نیمه‌ساختمند استفاده گردید. اعتبار صوری و محتوایی ابزار‌های اندازه‌گیری، با نظرات صاحب‌نظران این حوزه کنترل گردید و در ارتباط با سنجش پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرنباخ استفاده و 95/0 برآورد شد. داده‌های کمی پژوهش با استفاده از شاخص‌های گرایش به مرکز و آزمون t تک‌نمونه‌ای و داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها نیز با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا تحلیل گردیدند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که اولاً آگاهی معلمان راجع به ارزشیابی توصیفی در حد کلیات است. ثانیاً ارزشیابی توصیفی در حد قابل قبولی با ارزشیابی تحصیلی دوره‌ی ابتدایی تناسب دارد. ثالثاً ارزشیابی توصیفی دارای مسائل و مشکلات خاص و چند‌بعدی است. رابعاً ارزشیابی توصیفی در حد قابل قبولی بر ارتقای بهداشت روانی محیط یاددهی– یادگیری مؤثر است و نهایتاً ارزشیابی توصیفی به عنوان یک نوآوری آموزشی در میان معلمان، مورد پذیرش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Teachers' knandowledge Attitude towards Descriptive Evaluation in Sanandaj Primary Schools

نویسندگان [English]

  • N Azizi
  • S Heidari

چکیده [English]

This research was intended to examine Teachers' knowledge and attitude towards descriptive evaluation (DE) and its different dimensions in Sanandaj's primary schools. Research samples included two groups of teachers. The first group consisted of 84 teachers who were involved in the DE pilot study. The second group included 13 highly qualified and informed teachers who were working in the urban primary schools. In order to collect data both a questionnaire and semi-structured interview were used. The content validity of questionnaire was checked by the field experts, using Cronbach's Alpha, its reliability was measured to be 0.95. In order to analyze the quantitative data, t-tests and measures of central tendency were used and qualitative data were interpreted via content analysis the findings showed that teachers' knowledge and information about DE is not adequate. Secondly although DE is a more effective and innovative evaluation model which improves mental health of learning environment, its implementation is not an easy task for teachers because of some shortcomings and dysfunctions in the country' educational system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : descriptive evaluation
  • Assessment
  • primary Education
  • educational reforms
  • educational outcomes