نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی پایه‌ی سوم مقطع متوسطه‌ی نظری دخترانه‌ی شهر اهواز است. برای انجام این تحقیق از الگوی نظری سیپ CIPP استفاده شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه دانش‌آموزان دختر مراکز پیش‌دانشگاهی و پایه‌ی سوم شاخه‌ی نظری رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی شهر اهواز در سال تحصیلی 88-1387 می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ابتدا یک ناحیه و سپس10 دبیرستان و 3 مرکز پیش‌دانشگاهی و در نهایت به تصادف90 نفر دانش‌آموز و90 نفر دانش‌آموخته انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته و مصاحبه می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماریSPSS  و آمار توصیفی و استنباطی (t-test و واریانس) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از آن بود که کلیت پایه‌ی سوم متوسطه‌ی نظری و عوامل زمینه، درونداد، فرآیند و برونداد آن با وضعیت مطلوب جامعه فاصله دارند. دیدگاه دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان در پرسشنامه‌ها همسو با مصاحبه‌ها می‌باشد. در مجموع نظرات دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در زمینه و دروندادهای پایه‌ی سوم متوسطه‌ی نظری با هم تفاوت معنی‌دار ندارد ولی در فرآیند این پایه با هم تفاوت معنی‌داری دارند. همچنین بین دیدگاه دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان رشته‌های سه‌گانه در برونداد و ارزیابی نهایی این پایه‌ی تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of evaluation of girls’ secondary schools of Ahwaz City based on the use of CIPP model

نویسندگان [English]

  • T Alimohammadi
  • Y Mehralizadeh
  • S Shahi

چکیده [English]

The main goal of this research is the evaluation of the extent of match between achieved and expected goals of secondary education in AhwazCity. The research methodology involved a mixed method (quantitative and qualitative). As the important part of the evaluation models is concerned with preparing information for decision making, we used a CIPP model which was deemed to be relevant to this survey. The target Population included secondary schools principals, teachers and all girls studying in the third Grade of Ahwaz secondary schools and pre university program during the academic year of 2008-2009. Using cluster sampling first we selected an educational zone and subsequently selected 10 secondary schools and 3 pre university schools. From these schools, 40 teachers, 90 students and 90 pre-university students were randomly selected. Data were collected through a research made questionnaire, semi-structure interviews and check list indexes. Research results showed that there is a critical gap between achieved and expected goals in terms of context, input, process and product. Also, while there was some congruency among the views of secondary students group and pre university students about the results we observed differences among the teachers’ views based on their responses to the questionnaire and interview. However, we could not find differences among the respondents in relation to input variables but they were agreed that there is a gap with regard to context, process and product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education evaluation
  • CIPP Model
  • Third Grade of Secondary School